Uppdaterad information kring implementeringen av EU:s nätkoder

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

I februari meddelade regeringen att Energimarknadsinspektionen, Ei, blir den myndighet som får meddela föreskrifter avseende EU:s nätkoder, vilket är av störst betydelse för de så kallade anslutningskoderna. Därefter har Svenska kraftnät föreslagit generellt tillämpliga krav som under sommaren ska remitteras av Ei. Energiföretagen Sverige har tidigare informerat om syfte och pågående arbete med koderna. Nedan följer en uppdatering kring aktuellt arbete för respektive kod.

Anslutningskoderna

Aktuellt för anslutningskoderna är framtagandet av krav kopplade till koden för anslutning av generatorer. Krav ställs på kraftproduktionsmoduler från 800 watt och uppåt. Det blir olika kravställning beroende på effektnivå, och dessa nivåer har remitterats under april månad. Den 17 maj föreslog Svenska kraftnät så kallade generellt tillämpliga krav för Ei. Dessa krav motsvarar idag i stort de krav som finns i SVKFS 2005:2 och ska remitteras av Ei under juli månad. Svenska kraftnäts förslag har tillkännagivits på Ei:s hemsida. Senast den 17 november ska Ei fatta beslut om införande av de nya kraven, som i första hand avser nya anläggningar. För att en kraftproduktionsmodul ska betraktas som befintlig ska den ha upphandlats senast den 17 maj 2018.

Det kvarstår att få klarhet i de platsspecifika kraven och hur arbetet med att ta fram dessa krav ska gå till.

Marknadskoderna

Marknadskoderna utgörs av tre koder; Capacity Allocation and Congestion Management (CACM), Forward Capacity Allocation (FCA) och Electricity Balancing (GLEB).

Aktuellt om CACM är att ACER tagit beslut om öppnings- och stängningstider för intradagmarknaderna. Där har man gått på den linje som Energiföretagen och Nordenergi drivit, att öppningstiden ska harmoniseras mot kl 15:00.

När det gäller kapacitetsberäkningsmetod (den så kallade Flowbased-metoden) har de nordiska TSO:erna till Ei lämnat ett reviderat förslag och Ei förväntas fatta beslut 16 juli.

När det gäller GLEB är tre konsultationer aktuella i skrivande stund:

  • Villkor avseende balansering för balansansvariga (BRP) respektive leverantörer av balanstjänster (BSP), öppen till 28 maj kl 10:00.
  • Europeisk plattform för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med automatisk aktivering (aFRR) – Picasso, öppen till 29 juni.
  • Europeisk plattform för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering (mFRR) – Mari, öppen till den 16 juli.

I GLEB fastslås också en europeisk harmonisering av avräkningsperioden till 15 minuter, senast senast tre år efter förordningens ikraftträdande, alltså 18 december 2020. Som en följd av detta har de nordiska TSO:erna startat dels ett gemensamt projekt (HTR – Higher Time Resolution), dels nationella projekt för implementeringen. Enligt tidplanen avser man starta marknadstester Q4-19 och go-live under Q3-20. Förändringarna innebär att balansavräkningen ändras från 60 till 15 minuter och att intradag- samt reglermarknaden ska tillämpa 15 minuters handelsperiod.

Det svenska projektet är döpt till Finer (Finer Time Resolution) och SvK har aviserat behovet av aktörssamverkan. Dock är det oklart hur detta materialiserar sig. Svenska kraftnät har kallat ett antal personer till ett första telefonmöte 4 juni för att diskutera fortsättningen. De sammankallade är personer som tidigare varit aktiva i Avräkningsforum – en grupp som bildades i samband med introduktionen av nordisk balansavräkning. Svenska kraftnät ordnar också en specifik plats för projektet på sin hemsida.

Driftskoderna

Under sommaren sker konsultationer i två paket från ENTSO-E. Den ena konsultationen gäller art. 118 och ”driftavtal för synkronområdet", där förslaget väntas den 1 juni. Den andra gäller art. 119 och ”driftavtal för kontrollblock för lastfrekvensreglering", där förslaget väntas 1 juli. Remisstiden för båda dessa är minst en månad.

Energiföretagen Sveriges arbete

Reglerna i nätkoderna är i stor utsträckning väldigt detaljerade i sådant som rör aktörernas praktiska verksamhet och Energiföretagen Sverige är därför beroende av den kunskap och kompetens som finns hos medlemsföretagen. Till sitt stöd har därför kansliet bjudit in medlemsföretag till arbetsgrupper för anslutnings-, drifts- respektive marknadskoderna. Kansliet för också löpande dialog med Ei och Svenska kraftnät om arbetet med nätkoderna. Om du vill veta mer eller bidra till arbetsgrupperna, kontakta:

  • Carl Berglöf (Anslutningskoderna)
  • Magnus Thorstensson (Marknadskoderna)
  • Gunilla Andrée (Driftskoderna)

Läs mer om nätkoderna här