Lagrådsremiss om elmarknadsfrågor har kommit

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den 8 mars överlämnade regeringen (Miljö- och energidepartementet) en remiss om elmarknadsfrågor till Lagrådet. Här föreslås ändringar i ellagen och i lagen om certifiering av stamnätsföretag för el. Remissen föreslår bland annat att regelverket för intäktsramar för elnätsverksamhet förenklas och förtydligas.

Kort om innehållet i den lagrådsremissen från den 8 mars:

  • Ändringar i ellagen och ändringar i lagen om certifiering av stamnätsföretag för el. Ändringarna gäller främst elnätsföretagen.
  • Förtydligande av ellagens terminologi när det gäller indelningen av elnätet i olika nivåer och förutsättningarna för att bedriva elöverföring på högsta spänningsnivåer.
  • För ökad efterfrågeflexibilitet föreslås att det ska bli lättare att utveckla nätavgifterna genom pilotprojekt och stegvis införande av nya nättariffer.
  • Elanvändarna ska få bättre tillgång till information om avgifter och övriga villkor för överföring av el.
  • Regelverket för intäktsramar för elnätsverksamhet förenklas och förtydligas. För att säkerställa att Energimarknadsinspektionen får underlag från elnätsföretagen som behövs för intäktsramarnas bestämmande föreslås att en förseningsavgift införs.
  • Ändringar föreslås när det gäller förutsättningarna för att avbryta överföringen av el på grund av betalningsförsummelse.
  • Ellagens bestämmelser om överklagande ska förenklas.

Hanteringen framöver

Remissen ska tas upp i Lagrådet torsdagen den 15 mars för yttrande. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. I remissen framgår, förutom de förslag som nu lämnas, även vad olika remissinstanser tidigare har svarat på promemorian Elmarknadslag (Ds 2017:44) med förslag till en ny elmarknadslag som ska ersätta den nuvarande ellagen (1997:857).

Före riksdagsvalet i september ska regeringen besluta om ändringar i regleringen av elnätsavgifterna, som bland annat sätter nivån för den avkastning som elnätsföretagen kan få på intäkterna i verksamheten. Närmare analys av lagrådsremissen sker under två regionala möten hos Energiföretagen Sverige i regionerna syd och väst under april.

Läs remissen här på regeringens webbplats

Energiföretagens kontaktpersoner

Konsumentfrågor: Catherine Lillo, tel 0709 88 51 21

Elnätskopplade frågor: Ronald Liljegren, tel: 0703 44 56 42