Remiss om primärenergifaktorer i byggreglerna

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Boverket presenterade den 7 mars remissförslag till bland annat nya primärenergifaktorer per energibärare i byggreglerna. Primärenergifaktorerna gäller nybyggnation och föreslås träda i kraft från och med den 1 januari 2020.

Utgångspunkt för de föreslagna primärenergifaktorerna har bland annat varit den så kallade Miljöfaktahandboken som tagits fram av IVL, där vissa justeringar har gjorts. Följande primärenergifaktorer för nybyggnation föreslås träda ikraft från och med den 1 januari 2020.

Energibärare Primärenergifaktor (PEi)
El (PEel) 1,85
Fjärrvärme (PEfjv) 0,95
Fjärrkyla (PEkyl) 0,62
Biobränsle (PEbio) 1,05
Olja (PEolja) 1,11
Gas (PEgas) 1,09

De föreslagna ändringarna i övrigt i avsnitt 9, Energihushållning, i byggreglerna handlar om en skärpning av kravnivån för nära-nollenergibyggnader och föreslås också träda i kraft den 1 januari 2020. Reglerna för energihushållning behåller samma struktur som i gällande regler. De föreslagna energikraven tar hänsyn till bedömda kostnadsoptimala nivåer för olika typbyggnader och de primärenergifaktorer som avspeglar svensk energiförsörjning och energianvändning under perioden 2020–2025.

Med anledning av att metoden för en byggnads energiprestanda har ändrats i BBR, så måste den även ändras i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader (BED) så att föreskrifterna blir samstämmiga.

Boverket önskar synpunkter på förslagen senast den 11 maj 2018. Remissen finns tillgänglig på Boverkets hemsida här.

Energiföretagen Sverige kommer nu att analysera remissen. Har du synpunkter kan du höra av dig till Erik Thornström på Energiföretagen Sveriges kansli. Lämna eventuella synpunkter senast den 16 april för att vi ska kunna ta hänsyn till dem i remissvarsarbetet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se