Tummen upp för smidigare återvinning – nu remitteras förslaget

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Regeringen presenterade i helgen en promemoria om Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper. I promemorian förtydligas producenternas ansvar för förpackningar och returpapper. Regeringen föreslår också att fastighetsnära insamling blir huvudregel, vilket Energiföretagen Sverige ger tummen upp till förslagen. Promemorian har nu skickats ut på remiss.

- Energiföretagen har lyft hur viktigt det är att göra det lätt att göra rätt, när det handlar om återvinning. Fastighetsnära insamling underlättar för oss att ställa krav, och att informera boende och kunder som levererar avfall till oss om klimateffekterna som uppstår från deras avfall. Det är viktigt att de boende får veta hur mycket klimatgaser deras avfall leder till för att öka viljan till förändring, säger Raziyeh Khodayari, ansvarig för bland annat miljö och hållbarhet på Energiföretagen Sverige.

Energiföretagens medlemmar som har avfall som bränsle är nästan sist i avfallstrappan när de energiåtervinner avfall, som inte har återanvänts eller materialåtervunnits, till el och fjärrvärme. Energiåtervinningen och hög materialåtervinning har gjort att Sverige har mindre än 1 procent av avfallet på deponi. I andra länder i Europa är deponeringen betydligt högre, i vissa länder till och med 100 procent.

Energibranschen vill bidra till att återvinningen ökar och att andelen plast i avfallet som kommer till energiåtervinning minskar. Plasten i avfallet står nämligen för den största delen av klimatutsläppen från fjärr- och kraftvärmen. Energiföretagen har därför startat ett arbete tillsammans med medlemsföretagen för att se vad branschen kan göra för att bidra till att minska plasten i avfallet. Det finns också mycket att göra när det gäller just fastigheterna.

- Fastigheter som värms upp med fjärrvärme från energiåtervinning ur avfall har svårt att nå upp till högsta klassning enligt exempelvis certifieringen Miljöbyggnad. Vi har försökt att påverka detta. Varför ska kunderna till fjärrvärmeföretag som energiåtervinner restavfall straffas, när det är i alla fastigheter man måste minska avfallet? Med tuffare insatser tidigare i avfallstrappan, som fastighetsnära insamling, kommer vi snabbare att nå en cirkulär ekonomi, säger Raziyeh Khodayari.

I promemorian förtydligas att det fulla ekonomiska ansvaret ska tas av producenterna genom tillståndspliktiga insamlingssystem. Med ett sådant system får kommunerna samla in förpackningsavfall och returpapper endast om de har avtal med det tillståndspliktiga systemet.

Enligt förslaget ska insamlingssystemen transportera bort hushållens returpapper och förpackningsavfall från de vanligast förekommande materialen från alla bostadsfastigheter.

Reglerna för förpackningars utformning ska också förtydligas. Det ska ge smartare förpackningar och i längden mindre förpackningsavfall. Bland annat begränsas användningen av onödiga förpackningar.

- Promemorian är ett steg i rätt riktning men det behövs också andra åtgärder för att motverka att avfallet uppstår. Där har alla producenter av varor, inte bara förpackningar och papper, ett ansvar. Till exempel att designa så att det går att återvinna produkten när dess livstid är slut, menar Raziyeh Khodayari.

- Energiåtervinning av avfall handlar i första hand om en miljötjänst, att ta hand om avfallet på ett resurseffektivt och miljömässigt sätt. Ingen ifrågasätter att vi har reningsverk som tar hand om förorenat vatten. Istället satsar samhället på att förebygga att vattnet blir förorenat. Vi behöver samma synsätt för att förebygga att avfall uppstår och att plast och gifter hamnar i avfallspåsen som skickas till energianläggningarna, säger Raziyeh Khodayari. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se