Budgetpropositionen för 2019 överlämnad till riksdagen

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Övergångsregeringen överlämnade den 15 november budgetpropositionen för 2019 till riksdagen. För energiområdet innebär budgeten små förändringar som i huvudsak betyder att några tidigare aviserade anslagsökningar ej genomförs.

Budgeten innehåller i stort sett inga nya reformer, utan i huvudsak föreslås förändringar utifrån ett antal principer som överenskommits mellan flertalet riksdagspartier:

  • Pris- och löneomräkningar av till exempel myndigheters förvaltningsanslag,
  • Anslag justeras till följd av beslutade lagar och förordningar, internationella avtal, civilrättsligt bindande avtal eller EU-rättsakter,
  • Anslag justeras om det krävs för att nödvändiga samhällsfunktioner ska kunna upprätthållas, till exempel föreslås utökade anslag för Kustbevakningen,
  • Några lagförslag som är politiskt okontroversiella, och som inte kan genomföras under detta, pågående budgetår, inkluderas i de fall det råder politisk samsyn om förslagen. Inga förändringar föreslås dock som berör energirelaterad beskattning.  

Något lägre beräknade anslag för energipolitiska åtgärder

För energiområdet innebär budgetförslaget bland annat att:

  • en tidigare aviserad anslagsökning av energiforskningsanslaget på 70 miljoner kronor inte genomförs,
  • den tidigare beräknade ökningen av anslaget för investeringsstödet till solceller för 2020 uteblir; för solcellsstödet föreslås 975 miljoner kronor 2019 och beräknas 575 miljoner kronor 2020 respektive 10 miljoner kronor för 2021,
  • det tidigare beräknade tillskottet på 50 miljoner kronor för energieffektivisering i industrin samt satsning på kommunala energi- och klimatrådgivare inte genomförs
  • investeringsplanen för elförsörjningen för 2019–2021 på 11 351 miljoner föreslås godkännas som en riktlinje för Affärsverket Svenska kraftnäts investeringar.
  • Energimyndighetens förvaltningsanslag föreslås ökas med 1,6 miljoner kronor 2019, för att den ska kunna utöva tillsyn över aktörernas efterlevnad av de nya kraven i drivmedelslagen om miljöinformation om drivmedel.

Riksdagsbehandling innan årsskiftet

Till följd av att budgetpropositionen överlämnats till riksdagen betydligt senare än normalt kommer riksdagen behöva genomföra en snabbare behandling av budgeten än normalt. Finansutskottet väntas publicera sitt utskottsbetänkande om ramarna för budgeten den 10 december och för den samlade statsbudgeten den 21 december.

Riksdagsbehandlingen kan dock innebära förändringar i den slutliga budgeten för 2019, då bland annat moderaterna uttalat att de tänker lägga en budgetreservation med flera större anslagsförändringar.

Energiföretagen Sveriges kansli kommer att följa riksdagsbehandlingen för att se om den kommer att påverka budgeten för energiområdet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se