Dubbelbeskattning av energiskatt för energilager slopas

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Riksdagen beslutade den 14 november att godkänna en proposition med förslag till bland annat ändringar i lagen om skatt på energi. Lagändringarna innebär bland annat att energiskatt på el ska kunna återbetalas vid batterilagring av el. Skattskyldighet för energiskatt på el ska heller inte inträda i vissa situationer när skattskyldighet redan har börjat gälla.

Dagens dubbelbeskattning av energiskatten på el vid laddning av batterilager ska slopas. Den som inte är skattskyldig ska enligt förslaget få återbetalning av energiskatt på el som denne efter lagring matat tillbaka in på det koncessionspliktiga nät som elen dessförinnan matats ut från. Lagändringen är något som bland andra Energiföretagen Sverige efterfrågat, så det är välkomna nya skatteregler.

För den som är skattskyldig i egenskap av producent, nätinnehavare eller frivilligt skattskyldig ska skyldigheten att betala energiskatt på el inte inträda vid överföring av el till annan än den som är skattskyldig enligt 11 kap. 5 § första stycket 1, 2 eller 3 i lagen om skatt på energi om skattskyldighet tidigare inträtt för elen. Undantaget från skattskyldighetens inträde gäller inte för el som omfattas av ovanstående rätt till återbetalning. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2019 men tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2018.

Direkt hänvisning till EU-kommissionens genomförandebeslut om tulltaxenummer införs

En bestämmelse införs i lagen om skatt på energi som tydliggör att det i EU- kommissionens genomförandebeslut anges uppdateringar av hänvisningarna till så kallade KN-nr som har skett till följd av ändringar i tulltaxan för vissa produkter som omfattas av lagen. KN-nr beskriver de produkter eller bränslen som omfattas av skatteplikt, skattebefrielse m.m. EU-kommissionens genomförandebeslut fattas med stöd av artikel 2.5 andra stycket i EU:s energiskattedirektiv. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2019.

Läs mer om de nya energiskattereglerna i regeringens proposition här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se