Förslag om reviderade primärenergi- alternativt viktningsfaktorer i Boverkets byggregler

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Boverket anordnade den 27 november ett seminarium där man presenterade två alternativa förslag till primärenergifaktorer alternativt viktningsfaktorer i energikraven i Boverkets byggregler. Seminariet var en uppföljning på de branschdialoger som Boverket haft 13-14 november.

Boverket bjöd in till ett halvdagsseminarium inför revideringen av primärenergi- eller viktningsfaktorer i byggreglerna. Vid seminariet gavs också möjlighet för bransch- och företagsrepresentanter att lämna synpunkter och ställa frågor om inriktningen på Boverkets pågående arbete med att ta fram differentierade primärenergi-/viktningsfaktorer.

Vårens remissförslag om primärenergifaktorer arbetas om

Sedan Boverkets remiss i våras av förslag till primärenergifaktorer per energibärare har Boverket sett över sina beräkningar utifrån inkomna remissvar. Boverket ser också över energikravens utformning utifrån det reviderade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda som publicerades i juni 2018, vilket bland annat möjliggör att använda viktningsfaktorer i primärenergiberäkningen. EU-direktivet ställer krav på att de nya energikraven ska finnas på plats i nationella regler senast den 10 mars 2020.

Flera större förändringar i Boverkets preliminära reviderade förslag

Energiföretagen Sverige lämnade i våras omfattande remissynpunkter som Boverket delvis gått tillmötes. I det alternativa förslaget om primärenergifaktorer har Boverket bland annat reviderat ned faktorn för avfall till 0,04 och faktorn för fjärrkyla från 0,62 till 0,3, vilket är i enlighet med de synpunkter som vi framfört. Boverket ser även över kraftvärmeallokeringen i beräkningen av fjärrvärmefaktorn. Vad gäller andelen sekundära biobränslen i fjärrvärmen har detta inte setts över. När det gäller faktorerna för fossila bränslen pågår fortfarande arbete med hur dessa faktorer ska beräknas.

Från Energiföretagen Sverige förordar vi att primärenergifaktorer används i stället för viktningsfaktorer, bland annat utifrån att det finns större svårigheter att fastställa en metod för hur viktningsfaktorer ska slås fast. Vad gäller primärenergifaktorer anser vi att dessa bör fastställas med utgångspunkt i IVL Svenska Miljöinstitutets Miljöfaktaboken, vilket Boverket också till stor del utgått från i sitt förslag.

I tabellen nedan återges dels dagen primärenergifaktorer i byggreglerna, dels de preliminära förslag till primärenergi- respektive viktningsfaktorer som Boverket presenterade på seminariet.

 

Primärenergifaktorer i dagens byggregler

Preliminärt förslag till primärenergifaktor

Preliminärt förslag till viktningsfaktor

El

 

1,6

1,815

1,8

Fjärrvärme

 

1

0,715

0,7

Fjärrkyla

 

1

0,30

0,6

Biobränsle

 

1

1,05

0,7

Gas

 

1

1,09

0,7

Olja

 

1

1,11

0,7

Boverket ser också över beräkningsförutsättningarna för kostnadsoptimal energiprestanda där man nu utgår från något större flerbostadshus, respektive småhus, än i tidigare beräkningar.

Nya energikrav planeras träda i kraft mars 2020

Enligt Boverkets nuvarande tidsplan planerar man en remiss av förslag till nya energikrav i Boverkets byggregler i februari 2019 med förslag till antingen primärenergifaktorer eller viktningsfaktorer. Energikraven är sedan tänkta att bli beslutade så att de kan träda i kraft i mars 2019.

Här kan du ta del av dokumentation från seminariet på Boverkets webbplats.

Läs mer om Boverkets regelarbete inom energiområdet här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se