Energiföretagen ser stora brister i lagförslag till ekologisk kompensation

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen ser positivt på åtgärder som kan stimulera frivilligt genomförande av ekologisk kompensation i samband med större exploateringar och ingrepp i värdefulla mark- och vattenområden. En sådan utveckling är helt i linje med energibranschens arbete med biologisk mångfald. Energiföretagen avslår dock lagförslagen av flera skäl, bland annat eftersom det kan leda till osäkerhet för verksamhetsutövarna och att det är svårt att bedöma konsekvenserna.

Det menar Energiföretagen i ett remissvar till Miljö- och energidepartementets utredning ”Ekologisk kompensation. Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses (SOU 2017:34)”.

Lagförslag i betänkandet avstyrks

Energiföretagen Sverige anser att förslagen i sin nuvarande utformning inte kan läggas till grund för lagstiftning. Stora brister finns och lagförslagen avstyrks därför av flera skäl:

  • Det finns redan, enligt dagens lagstiftning, möjlighet att ställa krav på ekologisk kompensation. Utredningen har inte analyserat möjligheten att stimulera tillkomsten av ekologisk kompensation inom ramen för dagens bestämmelser.
  • Det finns flera svårigheter och oklarheter när det gäller tolkningen och innebörden av vissa lagförslag. Förslaget till tvådelad prövning är av flera skäl olämplig och saknar rättsligt stöd.
  • Ett genomförande av föreslagen lagstiftning skulle leda till betydande osäkerhet för verksamhetsutövarna, vilket i sin tur kan hämma tillkomsten av viktiga projekt.
  • Det är mycket svårt att bedöma konsekvenserna av förslagen till ny lagstiftning. Om regeringen går vidare med förslagen i någon form, krävs kompletterande konsekvensanalyser och ett förnyat remissförfarande.
  • När det gäller befintliga verksamheter anser föreningen att ”gamla miljöskulder” inte ska kunna leda till krav på ekologisk kompensation.

Samlad prövning och vägledning

– Vi är öppna för att det införs ett krav på att ekologisk kompensation utreds i samband med prövning av ny större exploatering av värdefulla mark- och vattenområden. En viktig förutsättning är dock att behovet av skyddsåtgärder och eventuell kompensation bedöms i en prövning av den sammantagna påverkan på miljön ur ett helhetsperspektiv med utgångspunkt från hela skadelindringshierarkin, säger Raziyeh Khodayari miljöansvarig hos Energiföretagen.

Det finns också behov av olika typer av vägledningar som kan stimulera tillkomsten av frivilliga kompensationsåtgärder. Det är viktigt att Naturvårdsverket får i uppdrag att ta fram praktiskt inriktade vägledningar, menar Energiföretagen som också är positivt inställd till förslaget om en försöksverksamhet av kompensationspooler, där näringslivet bör involveras för att tillvarata kunskaper och öka näringslivets engagemang.

Om lagstiftaren ändå genomför utredningens förslag vill Energiföretagen understryka att det behövs en tidplan som tar höjd för de utmaningar som framgår av betänkandet och de synpunkter som framgår av remissvaret.

Här kan du läsa remissvaret

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se