Ge förslag om forskning för miljöriktig och resurseffektiv hantering av askor

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Varje år produceras ca 1,7 miljoner ton askor, ett restmaterial i vårt energisystem. De ökade askmängderna beror på att biobränslen i allt större utsträckning används för att producera el och värme med låg klimatpåverkan. Restmaterialet, askorna, är en bortglömd del av energisystemet som behöver utvecklas. Nu efterlyser Energiforsk idéer om nya projekt inom Askprogrammet.

– De ökade askmängderna beror på en i grunden positiv utveckling där biobränslen, som skogsbränsle och restavfall, i allt större utsträckning används för att producera el och värme med låg klimatpåverkan. Samhällets målsättning är att öka återvinningen av restprodukter och att minska deponeringen. Rätt använd är energiaskan en miljövänlig resurs, säger Raziyeh Khodayari, ansvarig för bland annat energiaskor på Energiföretagen Sverige.

Hon konstaterar att det fortfarande finns kunskapsluckor att fylla och att forskningen om energiaskor behöver fortsätta. Där är Askprogrammet, Miljöriktig användning av energiaskor, en viktig kunskapsbas. Programmet har bedrivits sedan 2002 och det finns i dagsläget cirka 150 rapporter med resultat till nytta för många.

Nu uppmuntrar Energiforsk projektutförare inom näringsliv och akademi att skicka in projektförslag till Askprogrammet. De inkomna idéerna värderas och de mest intressanta kommer sedan bjudas in till att presentera en mer utförlig projektbeskrivning.

Läs mer på Energiforsks webbplats om Askprogrammet och hur du kan bidra med dina idéer (senast 5 november).

Fakta om Askprogrammet

Projekt som bedrivs inom den här perioden av Askprogrammet ska slutredovisas senast under hösten 2020. Under nästa år räknar Energiforsk med att besluta om en förlängning till år 2022. I dagsläget finns det 2 030 000 kronor att fördela. Annan medfinansiering är i de flesta fall nödvändig. Endast i undantagsfall kommer projekt som saknar annan finansiering att beviljas.

Programmets effektmål:

  • Mängden aska som kan återföras till skog och mark är betydligt större jämfört med dagens situation
  • Ökad kunskap om långtidseffekter av asktillförsel
  • Askor kan användas i större anläggningsbyggen i samhället och inte bara på deponier
  • Användningsområden där askor inte tidigare har använts har identifierats och möjliggjorts
  • Förbättrad logistikkedja
  • Tydliga beslutsstöd och faktaunderlag finns tillgängliga
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se