”Heat Roadmap Sweden” är här

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Åtgärder, enligt EU-projektet "Heat roadmap Europe", för att den svenska värmesektorn ska kunna nå ännu lägre koldioxidutsläpp är bland annat; minskad energianvändning i befintliga byggnader, ytterligare tillvaratagande av spillvärme i fjärrvärmen samt ökad flexibilitet i produktionsanläggningar och lager.

EU-projektet ”Heat Roadmap Europe” som startade redan 2012 är nu inne på sin fjärde etapp, HRE4. De tre föregående etapperna ägnades till stor del åt att bygga upp kunskap kring situationen i Europa genom att samla ihop grundläggande och nödvändiga data som i princip helt saknades om uppvärmnings- och kylsektorn för att möjliggöra de djupare analyser och studier som nu äger rum. Målet med projektet som helhet är att ta fram strategier för att kraftigt reducera koldioxidutsläppen från Europas uppvärmnings- och kylsektor.

Som en del av detta tas strategier, eller roadmaps, fram för de 14 största medlemsländerna, vilket motsvarar 90% av det totala värmebehovet inom EU, och nu har alltså resultaten för Sverige publicerats. Slutsatserna som dras är att framgångsfaktorerna för den svenska uppvärmningssektorn för att nå ännu lägre koldioxidutsläpp bland annat innebär; minskningar i slutanvändarledet, särskilt vad gäller befintliga byggnader; utveckling av fjärrvärmenäten för att möjliggöra ytterligare tillvaratagande av spillvärme; ett ökat tillvaratagande av spillvärme samt ökad flexibilitet i produktionsanläggningar och lager. För mer slutsatser hitta du hela rapporten här.

Här hittar du information om HRE4 samt tidigare etapper.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se