Reviderade allmänna avtalsvillkor – elhandel, elnät och fjärrvärme

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor för konsumentkunder på elhandels- elnäts- och fjärrvärmeområdet. I samtliga villkor har bestämmelsen om personuppgiftshantering utgått, eftersom den blivit inaktuell när personuppgiftslagen ersattes av dataskyddsförordningen.

Energiföretagens avsikt var att införa en ny bestämmelse kopplad till dataskyddsförordningen, men som föreningen tidigare informerat om har Konsumentverket önskat att personuppgiftsbestämmelsen stryks ur villkoren utan att ersättas.

Så påverkas elnät, elhandel och fjärrvärme

I elnätsvillkoren är upphävandet av personuppgiftsbestämmelsen den enda ändring som gjorts. Enligt ellagen krävs att ändringar i de allmänna avtalsvillkoren avseende elnät ska metodgodkännas av Energimarknadsinspektionen (Ei). Ei har konstaterat att myndigheten redan har prövat frågan om icke-diskriminering och objektivitet gällande avtalsvillkoren en gång och det faktum att personuppgiftsbestämmelsen tas bort påverkar inte innehållet i avtalsvillkoren på sådant sätt att ett nytt metodgodkännande är nödvändigt.

I elhandels- och fjärrvärmevillkoren har därutöver ändring gjorts i de bestämmelser som avser distansavtal. Det krav på skriftlig accept i samband med uppsökande telefonförsäljning som tillkommit i distansavtalslagen har införts i avtalsvillkoren.

I fjärrvärmevillkoren har även en redaktionell förändring gjorts i den bestämmelse som reglerar möjligheten till uppsägning av fjärrvärmeavtalet. Bestämmelsen har i en tidigare revidering getts en oklar lydelse, vilket nu justerats.

På elhandelssidan finns även Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument. I dessa har enbart hänvisningarna till de nu reviderade avtalsvillkoren EL 2012 K (rev 2) uppdaterats.

Nya villkoren: var, när, hur och mer?

Hur får medlemmar tillgång till avtalsvillkoren?

De reviderade allmänna avtalsvillkoren för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk finns att hämta här.

Framtagandet av de allmänna avtalsvillkoren för försäljning av el till konsument, EL 2012 K (rev 2), de särskilda villkoren för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument (rev 2) respektive de allmänna avtalsvillkoren för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument), NÄT 2012 K (rev 2), har enligt tidigare principer i branschföreningen finansierats genom att de sålts.

Då den revidering som nu gjorts är av liten omfattning kommer de företag som köpt de ursprungliga villkoren från 2012,  eller köpt uppdaterade villkor därefter, automatiskt att få de reviderade villkoren sända till sig. Notera att utskicket görs till den som en gång beställde villkoren. Lång tid kan ha gått sedan beställning och det är inte säkert att den som en gång beställde finns kvar inom företaget.

Det är därför viktigt att de företag som inte får villkoren på detta sätt kontaktar Energiföretagen genom att mejla till forlag@energiforetagen.se

När ska villkoren börja tillämpas?

Enligt överenskommelsen med Konsumentverket upphör tidigare överenskommelser om allmänna avtalsvillkor den 1 april 2019. Det innebär att de tidigare villkoren då inte längre är överenskomna med Konsumentverket och att företagen således bör tillämpa de nya villkoren gentemot sina kunder senast samma dag, 1 april 2019.

Konsumenterna ska underrättas om de nya villkoren. För att de nya villkoren ska kunna börja tillämpas i tid krävs enligt avtalsvillkoren att konsumenterna underrättas om ändringarna senast två månader i förväg (senast 1 februari 2019). Underrättelsen till konsumenterna ska enligt elhandels- och elnätsvillkoren skickas i ett särskilt meddelande. I fjärrvärmevillkoren anges att konsumenterna ska underrättas skriftligen.

Mer om underrättelsen till konsumenterna

1. Elnätsvillkoren, NÄT 2012 K (rev 2):

Av underrättelsen till konsumenterna bör följande framgå.

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument), NÄT 2012 K (rev 2).

Den bestämmelse som tidigare funnits avseende personuppgiftshantering – punkt 1.4 i villkoren – har upphävts. Bestämmelsen har upphävts eftersom den blivit inaktuell i samband med att personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen.

2. Elhandelsvillkoren, EL 2012 K (rev 2):

Av underrättelsen till konsumenterna bör följande framgå.

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument, EL 2012 K (rev 2).

Den bestämmelse som tidigare funnits avseende personuppgiftshantering – punkt 1.4 i villkoren – har upphävts. Bestämmelsen har upphävts eftersom den blivit inaktuell i samband med att personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen.

De bestämmelser som rör försäljning på distans och utanför affärslokaler samt ångerrätt – punkt 2.2 A och 2.2 B – har anpassats till de nya regler som införts i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen).

De nya reglerna innebär i huvudsak att avtal vid uppsökande telefonförsäljning endast kan ingås efter säljsamtalet. Dvs. det som sägs i samtalet är att betrakta som ett anbud från elhandelsföretaget. Elhandelsföretaget ska skriftligen bekräfta anbudet till konsumenten och avtal ingås genom att konsumenten skriftligen accepterar anbudet efter telefonsamtalet. Lämnas inte sådan skriftlig accept är avtalet ogiltigt. Ångerfristen på 14 dagar börjar löpa den dag avtalet ingås, under förutsättning att konsumenten fått lagstadgad information om ångerrätten.

3. Fjärrvärmevillkoren:

Av underrättelsen till konsumenterna bör följande framgå.

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk. Den bestämmelse som tidigare funnits avseende personuppgiftshantering – punkt 1.4 i villkoren – har upphävts. Bestämmelsen har upphävts eftersom den blivit inaktuell i samband med att personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen.

De bestämmelser som rör försäljning på distans och utanför affärslokaler samt ångerrätt – punkt 2.3 och 2.4 – har anpassats till de nya regler som införts i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen).

De nya reglerna innebär i huvudsak att avtal vid uppsökande telefonförsäljning endast kan ingås efter säljsamtalet. Dvs. det som sägs i samtalet är att betrakta som ett anbud från leverantören. Leverantören ska skriftligen bekräfta anbudet till konsumenten och avtal ingås genom att konsumenten skriftligen accepterar anbudet efter telefonsamtalet. Lämnas inte sådan skriftlig accept är avtalet ogiltigt. Ångerfristen på 14 dagar börjar löpa den dag avtalet ingås, under förutsättning att konsumenten fått lagstadgad information om ångerrätten.

I punkt 9.1 i avtalsvillkoren, som rör uppsägning av avtal, har en ändring av enbart redaktionell karaktär gjorts.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Louise Marcelius

Louise Marcelius

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 28 27
E-post: louise.marcelius@energiforetagen.se