Turbulensen på den finansiella elmarknaden

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Vad händer egentligen på den finansiella elmarknaden? Frågan uppmärksammades senast när den norska tradern Einar Aas med stora positioner i elderivat hamnade på obestånd vilket medförde stor oreda och kostnader i paritet med Enron-kraschen. Men redan innan dess fanns oro i branschen för sjunkande likviditet och transparens på den finansiella elmarknaden.

Energiföretagen Sverige har i många år arbetat med frågor avseende finansiell elhandel och de omfattande regelverk som ryms på området. De senaste åren har EU genomfört ett antal skärpningar i de finansiella regelverken i syfte att komma tillrätta med de luckor som identifierades i samband med finanskrisen 2009. I det sammanhanget är det viktigt att uppmärksamma att regelverken i första hand är utformade för finansiella institut.

Vid tidpunkten för införandet av de skärpta regelverken hade Norden en välfungerande finansiell elmarknad med god likviditet i standardprodukter och allmänt förtroende från aktörerna för marknadens funktion. Den nordiska elmarknaden rankades oftast högst i Europa gällande transparens, och den nordiska börsens höga omsättning på handeln i förhållande till förbrukningen. Trots branschens och de nordiska regeringarnas ansträngningar för att omhänderta energibranschens särbehov på området infördes restriktioner i regelverken som dessvärre medfört en negativ trend för den nordiska elhandelns likviditet och transparens. Läs Energiföretagens PM gällande problemen på den finansiella elmarknaden.

Mer om Energiföretagens arbete

En stor del av föreningens arbete har bestått i att beskriva den finansiella elhandeln för myndigheter och departement, samt att påtala att finansiella institut och energibranschen ligger långt ifrån varandra vad gäller finansiell risk. Branschen verkar för god genomlysning och transparens samt övervakning, men vill också säkerställa att villkoren är rimliga för marknadens aktörer.

Energiföretagens arbete på detta område drivs framförallt i föreningens nätverk för fysisk och finansiell handel och regelverk, som består av representanter från femton medlemsföretag. Möten hålls 4-6 gånger per år via telefon/video och ofta deltar representanter från olika myndigheter såsom Finansinspektionen och Energimarknadsinspektionen och vid vissa tillfällen Nasdaq.

Vill du delta i nätverkets arbete? Kontakta Louise Marcelius.

Läs mer om de finansiella regelverken.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Louise Marcelius

Louise Marcelius

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 28 27
E-post: louise.marcelius@energiforetagen.se