Allmän fastighetstaxering av elproduktionsenheter - AFT 19

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Skatteverket beslutade om föreskrifter och allmänna råd inför den allmänna fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter - AFT19 den 20 augusti. Allmän fastighetstaxering sker vart sjätte år och ett betydande förberedelsearbete har pågått det senaste året för att ta fram underlag för de så kallade riktvärdesangivelserna per kraftslag. Energiföretagens Erik Thornström sammanfattar vad som gäller.

Riktvärdesangivelserna för respektive kraftslag är nu följande:

  • Vattenkraft, 3,14 kr/kWh för byggnader och mark vid normkraftverk (4,22 kr/kWh AFT13)
  • Kärnkraft: 4 800 kr/kW (13 000 kr/kW AFT13)
  • Kraftvärme: 3 500 kr/kW (6 200 kr/kW AFT13)
  • Vindkraft:  7 100 kr/kW (10 100 kr/kW AFT13)

Åtskilliga frågor har diskuterats mellan energibranschen och Skatteverket under förberedelsearbetet inför AFT19. Generellt förklaras de lägre riktvärdeangivelserna av lägre elpriser under den senaste femårsperioden. En rad ändringar i fastighetstaxeringsförordningen har också skett. Där reglerar man bland annat att en normalisering ska ske av tillämpliga skattesatser i taxeringsberäkningen, att införandet av elområden ska beaktas och att antagen fullasttid för vindkraftverk ökas jämfört med föregående taxering.  Nedan nämns några frågor där Skatteverket gjort justeringar i sina beräkningsantaganden jämfört med sina ursprungsförslag, vilka påverkat riktvärdeangivelserna:

  • Antagen livslängd för kärnkraften justerades ner från 60 till 55 år
  • Tillämplig skattesats för vindkraft blir 0,5% (ej 0,2% som Skatteverket föreslagit)
  • Antagande om fullasttimmar för kraftvärme sänks från 4 000 timmar/år (AFT13) till 3 277 timmar/år.

Skatteverket skickar ut deklarationsblanketter under september-oktober

Skatteverket har uppdaterat informationen på sin webbplats och skickar ut deklarationsblanketter under september-oktober.

Under vattenkraftverk finns bland annat Excel-mallarna som kan användas som stöd för att beräkna utnyttjandefaktorn. Observera att det är olika Excel-mallar för de olika elprisområdena, så se till att ni använder rätt mall för rätt kraftverk.

Mer fördjupad information om fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter finns i Skatteverkets rättsliga vägledning.

Det finns ingen e-tjänst för elproduktionsenheterna, så deklaration kan endast ske på de pappersdeklarationer som skickas ut. Sista deklarationsdagen är 1 november 2018.

Om man inte hinner deklarera i tid går det att ansöka om anstånd. Observera att en ansökan om anstånd ska göras senast 31 oktober 2018. Här kan du läsa mer om anståndsansökan.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se