Regeringen föreslår slopad dubbelbeskattning av batterilager

Publicerat av: Annika Johannesson ·

I en proposition som överlämnades till riksdagen den 4 september föreslår regeringen att dubbelbeskattningen för energiskatt på el, som används för att ladda batterilager, slopas. Energiföretagen Sverige välkomnar förslaget, vilket är vad vi efterlyst i olika sammanhang.

I propositionen föreslås att dubbelbeskattningen slopas genom nya regler om återbetalning av energiskatt på el som efter lagring i batteri matats tillbaka in på det koncessionspliktiga nät som elen dessförinnan matats ut från. 

För den som är skattskyldig i egenskap av producent, nätinnehavare eller frivilligt skattskyldig ska skyldigheten att betala energiskatt på el inte inträda vid överföring av el till någon som inte är skattskyldig enligt 11 kap. 5 § första stycket 1, 2 eller 3 i lagen om skatt på energi om skattskyldighet tidigare inträtt för elen. Undantaget från skattskyldighetens inträde gäller inte för el som omfattas av ovanstående rätt till återbetalning. 

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2019 men reglerna om återbetalning och skattskyldighetens inträde tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2018. Energiföretagen Sverige välkomnar förslaget till slopad dubbelbeskattning av energilagring, vilket är något vi har efterfrågat i olika sammanhang.

I propositionen föreslås även att det införs en ny bestämmelse i lagen om skatt på energi som informerar om att uppdateringar av hänvisningarna till tulltaxan (så kallade KN-nr) för sådana varor som omfattas av lagen sker genom genomförandebeslut fattade av EU-kommissionen. Kommissionens har i ett genomförandebeslut under våren 2018 ((EU) 2018/552) gjort uppdateringar av hänvisningarna till KN-nr i förhållande till de hänvisningar som finns i lagen om skatt på energi som bygger på 2002 års tulltaxa.

Hela propositionen kan läsas här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se