Ansök om fri tilldelning av utsläppsrätter för små fjärrvärmeanläggningar

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Miljödepartementet har informerat Energiföretagen Sverige om att de inte går vidare med förslaget om att införa en utsläppsgräns på 2 500 ton per år för de fjärrvärme-anläggningar som ska omfattas av utsläppshandelssystemet (EU ETS) nästa handelsperiod. Detta innebär att ansökningar om fri tilldelning inför nästa handelsperiod kan göras senast den 30 maj även för små fjärrvärmeanläggningar (<20MW).

Miljö- och energidepartementet (sedan 1 april Miljödepartementet) remitterade i december ett förslag till förordningsändring som innebar att anläggningar med en lägre effekt än 20 megawatt inte längre ska omfattas av EU ETS om de ingår i ett fjärrvärmenät med en sammanlagd installerad effekt som överstiger 20 megawatt. Undantaget föreslogs gälla under förutsättning att en sådan anläggning inte släpper ut mer än 2 500 ton koldioxid per år under en treårsperiod.

Energiföretagen Sverige avstyrkte i sitt remissvar i mitten av mars föreslagna ändringar i förordningen om handel med utsläppsrätter och särskilt den föreslagna utsläppsgränsen på 2 500 ton per år under en treårsperiod. Energiföretagen ansåg i stället att en generell gräns som innebär att samtliga fjärrvärmeanläggningar större än 20 MW bör omfattas av utsläppshandeln (EU ETS) borde gälla. Vi framförde att opt-in av små fjärrvärme­anläggningar med en installerad effekt lägre än 20 MW därmed bör slopas inför nästa handelsperiod (2021-2030). Vi underströk också att det behöver säkerställas att stora biobränsleeldade anläggningar (>20MW) även kommande handelsperiod omfattas av EU ETS.

Motiven för att slopa opt-in-förfarandet för anläggningar <20MW är att det är administrativt betungande för små fjärrvärmeanläggningar att omfattas av utsläppshandeln. Opt-in-förfarandet hindrar också spillvärmesamarbeten med mindre industrier och andra verksamheter som kan få kraftigt ökade kostnader av att omfattas av EU ETS.

Remissförslaget om att införa en utsläppsgräns inte längre aktuellt

Miljödepartementet har informerat Energiföretagen om att det utifrån remisskritiken inte längre är aktuellt att genomföra förslaget om en utsläppsgräns på 2 500 ton per år. Departementet avser dock ha en fortsatt dialog med EU-kommissionen om möjligheterna att begränsa opt-in-förfarandet av fjärrvärmeanläggningar till en generell 20 MW-gräns och samtidigt bibehålla stora bioenergianläggningar inom EU ETS. Denna dialog beräknas dock dra ut på tiden och det är oklart om detta kommer kunna godkännas av EU-kommissionen och när ett närmare besked i så fall kan lämnas.

Detta innebär att innehavare av små fjärrvärmeanläggningar med en installerad effekt <20MW kan ansöka om fri tilldelning av utsläppsrätter inför nästa handelsperiod senast den 30 maj.

Det är dock frivilligt att ansöka om en fri tilldelning. Värdet av den fria tilldelningen kommer att vara 30 procent av värmeriktmärket för hela nästa handelsperiod (2021-2030). Värmeriktmärket kommer dock att ses över utifrån den uppgiftsinsamling som sker i år och det kan förväntas en årlig skärpning av värmeriktmärket på ca 1,6 procent per år.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se