Ei arbetar vidare med ny marknadsmodell även om proppen dröjer

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen har träffat Miljö- och Energidepartementet som informerat om att regeringens tidplan avseende regelverksförändringarna för att genomföra den nya marknadsmodellen på marknaden återigen förskjutits. Departementet underströk att förseningarna inte beror på politiska tveksamheter om införandet. Däremot har omfattningen av regelverksförändringarna och begränsningen i personella resurser resulterat i att departementets egen analys tagit längre tid än väntat.

En lagrådsremiss kan tidigast komma i oktober 2019 och därmed kan vi inte vänta oss någon proposition förrän till våren 2020.

Ei startar referensgrupper – medlemsföretagen uppmanas anmäla intresse

Svenska kraftnät har till följd av regeringens förskjutning gjort en viss justering i sin egen tidplan gällande införandet av elmarknadshubben. Läs mer om detta på Svk:s hemsida.  Energimarknadsinspektionen (Ei) ser dock ett behov av att redan innan propositionen är på plats påbörja sitt arbete för att hinna bli klar med de förväntade föreskrifterna i tid. I dagsläget planerar Ei för flera projektgrupper varav man redan nu flaggar för att man kommer att tillsätta referensgrupper, med representanter från branschen, till vissa  av dessa till exempel föreskrifter kring lag om elmarknadshubb, ekonomisk säkerhet och kreditrisker och påbörjande, avslutande och övertagande av leverans samt information till elanvändare.

Energiföretagen har fått en förfrågan från Ei att presentera lämpliga kandidater från medlemskretsen. Dessa kandidater ska företrädesvis ha vana av föreskriftsarbete. Ei har ännu inte angett exakt när de behöver namnen på kandidaterna och hur många de kommer att bli i respektive grupp men återkommer så snart som möjligt. Mest troligt är att det dröjer till hösten. Intresseanmälan att delta i Ei:s referensgruppsarbete kan redan idag skickas till Catherine Lillo, men det kommer att finnas tillfälle att återkomma i ärendet när Ei kommer med mer detaljer kring sitt arbete.

Mycket arbete framför oss – bland annat nya allmänna avtalsvillkor

Även internt i föreningen ser vi behov av att förbereda oss. Omdaningen blir en av de mest genomgripande reformerna för branschen sedan avregleringen och väntas påverka hela värdekedjan ut till kund. Förutom utformning av branschens inspel till Ei:s och Svk:s arbete, förutser Energiföretagen även ett stort arbete med att ändra och ta fram nya allmänna avtalsvillkor. Den utsedda arbetsgruppen AG EMI, fortsätter att aktivt stötta Energiföretagen i detta arbete. AG EMI analyserar förslag kring såväl reviderat ramverk som utformning av elmarknadshubb och utvecklar Energiföretagens utkast till positioner och inspel. Dessa förankras därefter med Energiföretagens rådsgrupperingar och i vissa fall i större rådslag samt med Energiföretagens vd och styrelse. Framtagna positioner utgör ett stöd i Energiföretagens dialog med Ei/Svk :s grupperingar.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se