Ei godkänner fyra riktlinjer för driften av elöverföringssystemet (SO)

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Svenska kraftnät har tillsammans med övriga stamnätsoperatörer i Norden tagit fram fyra nya förslag som rör genomförandet av Kommissionens förordning (EU) 2017/1485 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystemet (SO). Totalt är nu åtta riktlinjer godkända av Energimarknadsinspektionen (Ei).

Förordning om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO) anger minimikrav på transmissionsnätsföretagen för driftsäkerhet och frekvenskvalitet i elnäten. Med frekvenskvalitet menas att frekvensen inte ska avvika från ett antal parametrar i händelse av störning i elsystemet.

Därför finns riktlinjerna (SO)

SO ska:

  • säkerställa gemensamma krav och metoder för driftsäkerhet.
  • främja gränsöverskridande samordning av systemdrift och driftplanering.
  • säkerställa transparent och tillförlitlig information om driften.

Elnätsföretag och användare berörs

De aktörer som berörs är transmissionsnätsföretagen (Svenska kraftnät i Sverige), distributionsnätsföretagen (elnätsföretagen) och betydande nätanvändare som större kraftproduktionsmoduler och användare av el. Även andra aktörer, som de som tillhandahåller efterfrågeflexibilitet direkt till stamnätet, berörs.

Mer att läsa med koppling till SO

Läs mer om riktlinjerna (SO) och status i riktlinjerna på Ei:s webbplats

Läs om de fyra senaste riktlinjerna på Svenska kraftnäts webbplats

Läs Kommissionens förordning (EU) 2017/1485

Läs tidigare nyhet om kostnadsnyttoanalys på Energiföretagens webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Gunilla Andrée

Gunilla Andrée

T.f Vd
Enhet: Ledning
Telefon: 08-677 26 36
E-post: gunilla.andree@energiforetagen.se