Finansdepartementet remitterar förslag om energi- och koldioxidskattebefrielse för biogasol

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Finansdepartementet remitterade den 6 december en promemoria med förslag om att vidga befrielsen från energi- och koldioxidskatt för vissa biobränslen som förbrukas för uppvärmning, till att omfatta även biogasol.

Med biogasol avses ett vätskeformigt eller gasformigt bränsle som framställts av biomassa och vars energiinnehåll till övervägande del härrör från produktens innehåll av propan eller butan. Dagens skatteregler innebär att full energiskatt och koldioxidskatt tas ut för gasol som tillverkats av biomassa. Detta eftersom biogasol inte faller in under något av de KN-nummer som omfattas av den nuvarande skattebefrielsen för biobränslen för uppvärmning. Biogasol används i dag främst inom viss tillverkningsindustri som uppvärmningsbränsle.

Motivet till den nu föreslagna skattebefrielsen för biogasol är att minska utsläppen av koldioxid från svenska anläggningar och bidra till en omställning till nettonollutsläpp till 2045.

Förslaget innebär ändringar i lagen om skatt på energi. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.  Förslaget måste dock först godkännas av EU-kommissionen ur statsstödssynpunkt.

Förslaget är ute på remiss t.o.m. den 8 januari 2020. Har du ev. synpunkter kring förslaget kan du höra av dig till Erik Thornström på kansliet.

Finansdepartementets promemoria i sin helhet kan läsas här.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se