Energiföretagen mobiliserar för fjärr- och kraftvärmens konkurrenskraft

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Regeringen, tillsammans med C och L, har på kort tid presenterat skatteförslag som kraftigt försämrar fjärr- och kraftvärmens konkurrenskraft – i strid med Energiöverenskommelsen och utan avsedd miljöstyrning. Därutöver har regeringen remitterat två styrmedelsförslag som ger biokraftvärme försämrade förutsättningar. Energiföretagen Sverige arbetar intensivt med att sprida konsekvenserna av de olika förslagen och bistå med alternativa, konstruktiva förslag.

Förslagen från regeringen och dess samarbetspartier har duggat tätt över fjärrvärmebranschen sedan årsskiftet. Tyvärr intei positiv riktning. Istället riskerar de föreslagna så kallade ”miljöskatterna” att utarma fjärr- och kraftvärmens konkurrenskraft, utan avsedd miljöstyrning. 

De aktuella skatterna och styrmedelsförslagen är:

  1. Skatt på avfallsförbränning (egentligen energiåtervinning)
  2. Tredubblad energiskatt på fossila bränslen för kraftvärme inom ETS
  3. Åttadubbling av koldioxidskatten för fossila bränslen för kraftvärme inom ETS
  4. Slopad fri tilldelning av utsläppsrätter till biobränslebaserad kraftvärme
  5. Energimyndighetens förslag om att inte införa en volymbaserad stoppregel för elcertifikatsystemet

Enligt Energiföretagens beräkningar medför de nya skatteförslagen ökade kostnader för branschen på cirka en miljard kronor per år. Eftersom fjärr- och kraftvärmen redan missgynnas genom energikraven i Boverkets byggregler, kommer det att behövas politiska åtgärdsförslag för att fjärr- och kraftvärmen ska kunna överleva på lång sikt. Flera partier har talat om ett ”kraftvärmepaket” och även uttalat att Boverkets byggregler måste ändras, vilket skulle kunna vara åtgärder som får vågskålen att väga tillbaka.

Regeringen har uttalat att man i mars ska lämna en skrivelse till riksdagen om byggnaders energiprestanda med ett ställningstagande om den framtida utformningen av energikraven i byggreglerna. Boverket har dock återigen förskjutit sin tidigare aviserade remiss med förslag till primärenergi-/viktningsfaktorer i byggreglerna till i april.

Intensivt arbete för att sprida kunskap om konsekvenser

Energiföretagen har nu mobiliserat för att träffa så många politiker och andra beslutsfattare som möjligt och berätta om förslagens konsekvenser, parallellt med aktiv opinionsbildning i olika kanaler. Vi arbetar också med att ta fram konstruktiva, alternativa förslag och förslag om hur konsekvenserna kan mildras.

Ju fler vi är i branschen som sprider budskapet, desto bättre. Så håll utkik efter vårt remissvar om skatterna under kommande vecka (punkt 2 och 3) och kommande debattinlägg och nyheter och sprid gärna argumenten även till era lokala politiker. 
Läs vår första kommentar till skatteförslagen.

Tillsammans med Energigas Sverige har vi också skrivit en hemställan om att förordningen om elcertifikat ändras genom ett tillägg om att samdistribuerad biogas via gasnätet ska berättiga till elcertifikat. Idag finns gaseldade kraft- och kraftvärmeverk vid västkusten som har möjlighet att använda biogas som samdistribuerats i gasnätet för elproduktion. Biogas är ett bränsle som berättigar till tilldelning av elcertifikat om det används vid elproduktion men idag tilldelas elcertifikat bara om biogasen tillförts ett kraft- eller kraftvärmeverk direkt vid anläggningen. Det är ineffektivt utnyttjande av det befintliga gasnätet och är inte i överenstämmelse med att teknikneutrala villkor ska gälla för att främja förnybar elproduktion inom elcertifikatsystemet. 
Läs hela hemställan.

Bild, Stockholm Exergi: Värtaverket i Stockholm är en av de anläggningar som skulle drabbas hårt av de föreslagna skatterna, trots att de har konkreta avvecklingsplaner för det återstående fossila bränslet. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se