Flexiciency – en europeisk marknadsplats för smarta energitjänster

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Flexiciency är ett EU-projekt som skapat och testat en elektronisk marknadsplats för datatjänster med målet att knyta samman nya och befintliga aktörer på elmarknaden. Flexibelt och effektivt (flexiciency). Den kan ses som ett komplement eller alternativ till de nationella datahubbar som håller på att växa fram i flera länder i Europa.

Projektet har arbetat i fyra års tid, med 18 deltagande parter från 10 europeiska länder till en total kostnad på 19 miljoner Euro. Från Sverige har Vattenfall deltagit både i rollen som elnätsföretag och som elhandelsföretag av el och energitjänster.

Arbetet har utöver framtagandet av den europeiska marknadsplatsen bedrivits i fem demonstrationsdelar för att visa på marknadsplatsens värde i en kommersiell kontext. Vattenfall har deltagit i den svenska demonstrationen som studerat hur kunderna reagerat på energisparande och blivit mer medvetna i frågan. Övriga demoprojekt har bedrivits i Italien, Frankrike, Spanien och Österrike.

Vattenfall, en av deltagarna

På Vattenfall i Solna finns Fanny Lindberg och Fredrik Carlsson. Fanny arbetar som projektledare och har ansvarat för den svenska demonstrationen i projektet. Den största uppgiften har varit att leda och koordinera interna och externa parter för driva arbetet framåt. Fredrik, till vardags chef för Vattenfall Eldistributions utvecklingsportfölj, har varit intern sponsor av projektet.

Flexiciency är en engelsk sammanslagning av flexibilitet och effektivitet, kvalitéer som ska nås med hjälp av marknadsplatsen. Här möts alla typer av aktörer; befintliga elnätsföretag, elhandelsföretag och nya aktörer som tjänsteleverantörer och aggregatorer i kontakter där data utväxlas. De som agerar måste ha tillstånd för att få tillgång till data.

– Det blir som ett bank-id där aktörerna kan få tillgång till exempelvis timvärden från elanvändning för att använda i olika energitjänster. Timvärden är det som gäller nu i Sverige, men med de nya mätare som snart ska installeras i Sverige gäller 15 minuters mätintervall och utvecklingen går mot realtid, säger Fredrik Carlsson.

Bara en ”handskakning” – ett interface

Projektet startade redan innan EU-kommissionens PSI-direktiv (Public Sector Information) började gälla, som syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. PSI-direktivet öppnar bland annat för att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster.

– Det handlar inte om någon databas i sig med lagring av data. Det byggs ingen jättehubb utan data levereras först när de efterfrågas, det är bara en ”handskakning” med ett standardiserat gränssnitt, fortsätter Fredrik Carlsson.

Rent fysiskt är det alltså ett gränssnitt, som öppnar upp en digital marknadsplats, som byggts vid universitetet i Ljubljana, en av de 18 deltagarna i projektet. Konceptet kan ses som ett komplement eller alternativ till de nationella hubbar som är under utveckling i flera europeiska länder.

Nytta på flera nivåer – flera demoprojekt

Nyttan visar sig på såväl lokal nätnivå som systemnivå men också på kundnivå. Flexiciency öppnar upp för nya företag som kan erbjuda nya tjänster till slutkunder. Fanny Lindberg berättar om kundnyttan som testats i det svenska demoprojektet:

– Vi utvecklade appen ”Energichecken” som vi testade i 2 500 hushåll utan att behöva installera någon extra utrustning i hemmen. Det ökade på ett kul sätt kundens energimedvetenhet och även kundförståelsen hos oss. Samtidigt minskade elanvändningen med i genomsnitt tre procent hos kunderna, säger hon.

Med ökad tillgång till mätdata, efter kundernas godkännande, kan Vattenfall och andra företag på ett mer effektivt sätt utveckla tjänster som kunderna efterfrågar. På detta sätt ökar kundernas energimedvetenhet – som är en förutsättning för att börja leva ett mer klimatsmart liv. En kombination av datakällor gör också att riktade erbjudanden, personliga larm och meddelanden kan utvecklas. Här finns systemnyttan och nätnyttan i och med möjligheten att styra beteenden för att jämna ut belastningstoppar.

I de övriga demoprojekten testades andra funktioner. I Österrike installerades till exempel smarta mätare hos kunder så att elanvändningen kunde mätas näst intill i realtid för att kunna erbjuda avancerade energitjänster inklusive demand-response. I Frankrike testades tjänster mellan företag genom marknadsplatsen där den tekniska och ekonomiska potentialen för aggregerad demand-response stod i centrum.

Viss fortsättning i CoordiNet

– Det finns inget beslut att kommersialisera marknadsplatsen i dagsläget. Nästa steg är att utifrån erfarenheten som projektet bidragit med börja arbeta för en öppen europeisk marknad för delning av data på ett standardiserat format. Inom Vattenfall ska vi använda resultatet bland annat genom att dra erfarenheter av hur pilotprojekt drivs och hur man samverkar med kunder. Detta för att skapa bättre kundorienterade tjänster, säger Fanny Lindberg.

En viss koppling finns till EU-projektet CoordiNet som startade den 1 januari 2019 och ska pågå fram till år 2022. Syftet där är att hitta lösningar på den effektbrist som finns på olika platser i det svenska elnätet genom att använda dagens elnät smartare och att hitta lokala lösningar på kapacitetsproblemen.

Demonstrationer med lokala marknadsplatser för effektivare användning av elnätet ska arrangeras på fyra platser i Sverige; i Uppland, Gotland, Skåne och Västernorrland/Jämtlands län. Även inom CoordiNet ska en digital marknadsplats finnas och ett viktigt inslag blir hushållens och industrins möjligheter till flexibilitet.

Fakta: Därför tycker vi att den europeiska marknadsplatsen som utvecklats inom Flexiciency är bra

Vattenfalls Fanny Lindberg och Fredrik Carlsson listar tre stora fördelar som de ser med Flexiciency efter att ha deltagit i projektet:

  • Tiden från uppfinning till kommersialisering (time to market) krymper när företag kan få tillgång till data som direkt kan integreras i interna system genom standardiserade gränssnitt.
  • Det finns en stor affärspotential i att utveckla nya tjänster om tillgång till data blir enklare och bättre.
  • De tjänster som har testats inom Flexiciency-demonstrationerna ökade kundnöjdheten och sänkte kundernas energianvändning.