Energiforsk efterlyser nya projekt till Askprogrammet

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Askprogrammet - Miljöriktig användning av energiaskor - drivs av Energiforsk. Programmet har funnits sedan 2002 och har hittills resulterat i cirka 150 rapporter vars resultat varit till nytta för många. Men det finns fortfarande kunskapsluckor kvar att fylla och nu efterfrågar Energiforsk förslag om nya projekt.

Biobränslen används i allt högre utsträckning i vårt energisystem. Det bidrar till att vi kan producera el och värme med låg klimatpåverkan vilket är en av förklaringarna till hela Sveriges minskade klimatutsläpp. Restmaterialet, askorna, är en bortglömd del av energisystemet som behöver utnyttjas på ett miljöriktigt och resurseffektivt sätt.

Nu efterlyser Energiforsk idéer om nya projekt inom Askprogrammet.

– I takt med samhällets strävan att öka återvinningen av restprodukter och minska deponeringen används skogsbränsle och restavfall till energiproduktionen. Det ger också ökade askmängder, som behöver hanteras på ett miljöriktigt och resurseffektivt sätt. Rätt använd är askan en miljövänlig resurs, säger Raziyeh Khodayari, ansvarig för bland annat energiaskor på Energiföretagen Sverige.

Projekt som bedrivs inom denna period av Askprogrammet ska planeras så att de kan slutredovisas senast hösten 2020. Energiforsk räknar med att kunna besluta om en förlängning till år 2022. I dagsläget finns det 2 200 000 kronor att fördela. Annan medfinansiering är i de flesta fall nödvändig och endast i undantagsfall kommer projekt som saknar annan finansiering att beviljas.

– Denna gång ser vi gärna projekt kring kombinerad askspridning och kvävegödsling. Även förslag kring hur man praktiskt kan motverka den explosionsrisk som föreligger när flygaska från CFB-pannor kommer i kontakt med vatten välkomnas, säger Helena Sellerholm, programansvarig på Energiforsk.

Askprogrammet, Miljöriktig användning av energiaskor, har identifierat följande effektmål:

  • Mängden aska som kan återföras till skog och mark är betydligt större jämfört med dagens situation.
  • Ökad kunskap om långtidseffekter av asktillförsel.
  • Askor kan användas i större anläggningsbyggen i samhället och inte bara på deponier.
  • Användningsområden där askor inte tidigare har använts har identifierats och möjliggjorts.
  • Förbättrad logistikkedja.
  • Tydliga beslutsstöd och faktaunderlag finns tillgängliga.

Senaste datum för att bidra med projektidéer till denna utlysning är 20 januari. Läs mer om hur man ansöker på Energiforsks webbplats.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se