EU-kommissionens utvärderar ramdirektivet för vatten – kom med era inspel!

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Nu är det dags att svara på EU-kommissionens konsultation om ramdirektivet för vatten. Hur fungerar det? Kan det förbättras? Energiföretagen förbereder nu ett gemensamt svar och önskar medlemsföretagens inspel senast 21 januari. Det är bra om berörda medlemsföretag även svarar individuellt för bästa möjliga genomslag.

EU-kommissionen önskar inspel från både allmänhet och experter till den pågående utvärderingen av ramdirektivet för vatten. Utvärderingen syftar till att bedöma hur och i vilken utsträckning ramdirektivet har lett till önskade förbättringar av vattenmiljön och långsiktigt hållbar vattenförvaltning inom EU, samt hur direktivet kan förbättras vid en eventuell revidering.

Energiföretagen förbereder ett gemensamt svar på konsultationen och ber alla berörda medlemsföretag att komma med synpunkter senast 21 januari. Inspel skickas till Johan Bladh. Energiföretagens gemensamma svar kommer att stämmas av med referensgrupp RDV den 24 januari och beslutas av AG vattenkraft den 6 februari. Svaret ska vara EU-kommissionen tillhanda senast den 4 mars.

Frågeformuläret kan laddas ner här där det också finns mer detaljerad information om utvärderingen. Formulärets del 1 vänder sig till allmänheten och del 2, som börjar på sid 26, vänder sig till ”expert stakeholders” – alltså till oss.

Även om Energiföretagen svarar så är det viktigt att medlemsföretagen också svarar individuellt, då detta påverkar statistiken i önskvärd riktning. Här kan man med fördel utgå från Energiföretagens gemensamma svar som kommer att finnas tillgängligt under andra halvan av februari, och ändra där man eventuellt har en avvikande uppfattning.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se