Positiv syn på Ei:s föreskrift om incitament i intäktsregleringen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen uppskattar Energimarknadsinspektionens (Ei) ambition att ge elnätsföretagen incitament att utveckla kvaliteten, servicen och effektiviteten i elnäten. Den övergripande bedömningen är att föreskriften som Ei föreslår är bra och genomarbetad. Det skriver Energiföretagen i remissvar om kvalitet i nätverksamheten och effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram.

En välbalanserad intäktsreglering bör göra det möjligt för elnätsföretagen att i varje situation fritt kunna välja lösning, samtidigt som regleringen bör styra elnätsföretagen till att ta beslut som är samhällsekonomiskt effektiva. En sådan reglering måste balanseras av korrekta incitament för kvalitet, service och ett effektivt nyttjande av elnätet, skriver Energiföretagen Sverige i sitt remissvar.

Föreskriften behandlar tre incitament; leveranskvalitet, nätförluster och jämnt utnyttjande av elnätet. Andra incitament, till exempel för smarta lösningar och elkvalitet, bör på sikt också implementeras i intäktsregleringen. Det är också bra att en årlig avstämning ska göras för samtliga parametrar, och att begränsningen i maximalt tillåten justering därmed gäller per år istället för hela den fyraåriga tillsynsperioden.

Möjliga förbättringar

Energiföretagen lämnar förslag på förbättringar:

  • Normnivåfunktionen för kvalitet respektive nätförluster bör viktas mot antalet kunder. Olika redovisningsenheter kan inte viktas med samma vikt.
  • För att skapa en incitamentsmodell som justerar både uppåt och nedåt i lika omfattning måste alla bolag jämföras mot ett och samma rättvisande medelvärde. Enligt Ei:s förslag får bolag som har bättre kvalitet än normen inte tillgodoräkna sig denna prestation.
  • Övergången till effektviktade nyckeltal är positivt då kvalitetsregleringen, precis som regleringen i stort, bör grundas på en likabehandlingsprincip. När effektviktade nyckeltal införs kan kundkategorier frångås.
  • Alla kostnader för avbrottsersättningar ska ingå i beräkningen av intäktsramar. Det behövs inget ytterligare mått på om de påverkbara kostnaderna är skäliga än de effektiviseringskrav som gäller.
  • Som ett mått på effektivt (jämnt) utnyttjande av elnätet bör utnyttjningsgrad på sikt användas istället för lastfaktor. Det är en vedertagen metod för bedömning av hur en anläggning eller ett elnät utnyttjas.

Energiföretagen Sverige lämnar också kommentarer till konsekvensutredningen i Ei:s förslag till föreskrifter angående nätförluster och utjämning av last.

Remissvaret kan läsas här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ronald Liljegren

Ronald Liljegren

Chefsjurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 070-344 56 42
E-post: ronald.liljegren@energiforetagen.se