Första kontrollstationen för Energiöverenskommelsen presenterad

Publicerat av: Annika Johannesson ·

I Energiöverenskommelsen beslutades att regeringen vart fjärde år ska genomföra en kontrollstation för att kontinuerligt följa upp överenskommelsen, elmarknadens utveckling och de energipolitiska målen. Den första kontrollstationen har nu publicerats i en skrivelse till riksdagen. Kontrollstationen är av begränsad omfattning eftersom det inte har gått så lång tid sedan Energiöverenskommelsen slöts. 

Överlag innehåller kontrollstationen få skarpa förslag och inom de flesta områden, som effektfrågan, nätkapacitetsbristen och kraftvärmen, är regeringens bedömning ”vänta och se” eller att utvecklingen ”behöver följas noga”.  

Angående målet om 100 procent förnybar elproduktion till 2040 skriver regeringen att ”det finns förutsättningar för att andelen förnybar elproduktion vid det årtalet kan närma sig 100 procent. Utvecklingen behöver dock följas noga. Regeringen avser även att följa upp förutsättningarna för elproduktionen att bidra med effekt vid topplastsituationer.” 

Angående målet om 50 procent effektivare energianvändning till 2030 skriver regeringen:”Det finns fortfarande förutsättningar att nå energieffektiviseringsmålet för 2030 men osäkerheterna är relativt stora och beror bl.a. på BNP-utvecklingen. Det behövs en kontinuerlig uppföljning för att vid behov kunna vidta åtgärder i tid.” 

Gällande elmarknadens utveckling anser regeringen att Sverige har en elmarknad som fungerar väl och att det inte finns anledning till kortsiktiga förändringar av elmarknaden men ”däremot är det fortfarande rimligt att över tid föra en bred diskussion om den framtida marknadsmodellen och kontinuerligt utveckla regelverket för att möta framtida utmaningar.” 

Regeringen skriver avslutningsvis att nästa kontrollstation bör genomföras våren 2023 och att den bör vara mer utvecklad än den första kontrollstationen. Till denna andra kontrollstation planeras en sammanställning om elmarknadens utveckling, med slutsatser och förslag, samt en uppföljning av de energipolitiska målen som ska finnas färdig senast sex månader innan regeringen ska återkomma till riksdagen. Kontrollstationen för vattenkraften ska vidare samordnas med kontrollstationen för Energiöverenskommelsen. 

Läs regeringens skrivelse om kontrollstationen.