Ny rapport om leveranssäkerhet i fjärrvärmenät

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

En rapport om leveranssäkerhet i fjärrvärmenät har tagits fram. Den är resultatet av ett arbete som startade 2016 i Energiföretagen Sveriges Distributionsgrupp. Förutom leveranssäkerhet ingår även funktionskrav för fjärrvärmedistribution samt definitioner av ord och begrepp relevanta för området.

Diskussioner om funktionskrav och leveranssäkerhet för fjärrvärmeleveranser har pågått en tid utifrån regeringens uppdrag till Energimyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Syftet är att utveckla styrning och uppföljning av samhällets krisberedskap.

Energimyndigheten fick genom regeringens regleringsbrev för budgetåret 2015 uppdrag att analysera fjärrvärmeföretagens förmåga att förebygga och åtgärda avbrott i fjärrvärmeleveransen. Arbetet skulle innehålla en bedömning av om det finns behov av en fördjupad utredning i syfte att införa en ny lagstiftning.

Energimyndigheten har intervjuat nyckelpersoner i branschen och ett fåtal utvalda fjärrvärmeföretag av olika storlek och med olika typer av ägare. Underlag och slutsatser har även diskuterats med Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energiföretagen Sverige.

Nu finns en rapport framtagen, där Energimyndigheten rekommenderar att någon form av reglering av försörjningstryggheten avseende fjärrvärme bör övervägas. Dessutom behövs en fördjupad utredning, i dialog med branschen och berörda myndigheter, innan beslut tas. Energimyndigheten föreslår att den eventuella regleringen ska bestå av följande två bärande element:

  • funktionskrav på fjärrvärme
  • krav på systematiska åtgärder hos energiföretagen

Hämta rapporten

Rapporten ”Leveranssäkerhet i fjärrvärmenät” finns för nedladdning på Energiföretagens webbplats under tekniska rapporter (efter inloggning, längst ned på sidan). Rapporten kan också köpas i tryckt version.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Leif Nordengren

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se