Regeringsbeslut om byggnaders energikrav

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

De fem partierna i Energikommissionens genomförandegrupp har enats om synen på byggnaders energikrav, vilket är grunden för en skrivelse som regeringen idag har fattat beslut om. Skrivelsen är ett svar på Energikommissionens bedömning att systemgränsen för byggnaders energikrav bör ändras från köpt till använd energi för att komma tillrätta med det snedvridande regelverk som idag kraftigt styr uppvärmningslösningar från gemensamma system som fjärrvärme till individuella lösningar, till exempel värmepumpar.

Skrivelsen väntas bli offentlig inom kort när den överlämnas till riksdagen. I regeringens pressmeddelande kommuniceras att regeringen väljer att behålla systemgränsen köpt energi, men att Energimyndigheten och Boverket får i uppdrag att utreda använd energi som tilläggskrav. Detta bedöms vara i linje med EU-direktivet (2010/31/EU) om byggnaders energiprestanda som ändrades förra året (direktiv (EU 2018/844) och Energikommissionens bedömning. Regeringen tydliggör även att regelverken ska vara teknikneutrala samtidigt som effektutmaningen ska beaktas.

– Detta är hoppingivande. Även om vi önskat att systemgränsen skulle ändras till använd energi ser Energiföretagen positivt på regeringens tydliga ställningstagande för teknikneutrala villkor och att använd energi som tilläggskrav ska utredas. Vi måste dock ta del av skrivelsen innan vi kan bedöma innehållet i sin helhet. Teknikneutrala byggregler är mycket viktigt för att säkra att alla de bostäder som byggs och renoveras blir energieffektiva på riktigt och inte bara uppnår energikraven genom att byta en uppvärmningsform mot en annan, understryker Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige.

– Vi ser fram emot uppdaterade byggregler och att de snarast omsätts i alla berörda regelverk, som till exempel energibonusen i investeringsstödet för hyresbostäder, fortsätter hon.

Boverket och Energimyndigheten ska även ges i uppdrag att genomföra kontrollstationer för att följa upp och utvärdera att kraven på byggnaders energiprestanda får avsedd effekt. Vid kontrollstationerna ska berörda branscher höras.

Läs regeringens pressmeddelande.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se