Remiss om krav på individuell värmemätning på lägenhetsnivå

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Infrastrukturdepartementet har skickat ut ett förslag på remiss om ändringar i förordningen (2014:348) om energimätning i byggnader till och med den 20 september. De föreslagna reglerna är följden av att EU-kommissionen inlett ett så kallat överträdelseförfarande gentemot svenska regeringen för bristande införlivande av EU:s energieffektiviseringsdirektiv från 2012. Förslaget är kontroversiellt hos fastighetsägare. Även Infrastrukturdepartementet konstaterar att de nya reglerna troligtvis innebär ökade samhällsekonomiska kostnader som sannolikt kommer att behöva vältras över på de boende.

Förordningen föreslås kompletteras med bestämmelser om system för individuell mätning och debitering, IMD, av värme i befintliga byggnader. Krav ställs på den som äger ett flerbostadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län som har en energiprestanda uttryckt som ett primärenergital över 180 kWh/m2 och år, att installera system för individuell mätning och debitering av den energi som används för en lägenhets inomhusklimat. Krav ställs även på den som äger ett flerbostadshus i landets övriga län som har ett primärenergital över 200 kWh/m2 och år, att installera system för individuell mätning och debitering av den energi som används för en lägenhets inomhusklimat. Möjlighet till undantag från kravet ska gälla om det inte är tekniskt genomförbart eller proportionellt i förhållande till möjliga energibesparingar för en specifik byggnad, alternativt om byggnadsägaren kan presentera en plan för genomförande av konkreta energieffektiviserande åtgärder som gör att byggnaden i fråga får en bättre energiprestanda än ovan nämnda gränsvärden. 

Krav ställs även på den som för egen räkning utför eller låter utföra en sådan ombyggnad av ett flerbostadshus som innefattar installation av tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga sådana installationer att se till att i samband med ombyggnaden installera system för individuell mätning av tappvarmvatten.

Ändringarna i förordningen föreslås träda i kraft den 1 december 2019, förutom kravet på installation av system för individuell mätning och debitering av värmeenergi i vissa flerbostadshus som träder i kraft den 1 juli 2021. Kravet på installation av system för individuell mätning och debitering av tappvarmvatten i vissa ombyggnadsfall ska tillämpas vid ombyggnader där ansökan om bygglov för sådana åtgärder som kräver bygglov eller anmälan för sådana åtgärder som kräver anmälan görs efter den 1 juli 2021.

Har du synpunkter på remissen som Energiföretagen Sverige bör ta med sig inför framtagande av remissvar kan du höra av dig till Erik Thornström.

Remissen finns att läsa här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se