Föreskrifter för nättariffer – detta är på gång

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Elnätsföretagens nättariffer är ett populärt ämne som ofta leder till intressanta diskussioner. Utgångslägena är ofta skilda förutsättningar inom olika delar av landet där både tillgängliga kapaciteter och andel produktion/användning varierar. Nu drar Energimarknadsinspektionen (Ei) igång ett projekt kring tarifferna.

Vad som ofta diskuteras är utformningen av tariffstrukturen, principer för kostnadsriktighet, efterfrågeflexibilitet och kostnader förknippade med administration/IT system. Sett till omvärldsfaktorer som till exempel elektrifiering inom industri- och transportsektorn samt digitalisering/teknisk utveckling finns flera skäl till att arbeta aktivt inom området prissättning.

Ei-projekt till år 2020

Ei initierar nu ett projekt för att ta fram föreskrifter för hur överföringstariffer ska utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet. Projekt är i en uppstartsfas och myndigheten träffar för närvarande olika aktörer och intressenter. Hur det fortsatta arbetet ska fortskrida är i dagsläget oklart men skulle kunna omfatta bilaterala samtal, hearingar och referensgrupper. Tidplanen är satt till våren 2020. Läs om Ei-projektet här.

Vad innebär detta för elnätsföretagen? Trenden har varit att företagen succesivt går ned i spänningsnivå med effekttariffer för att även omfatta hushållskunder. Det pågår ett antal pilotprojekt för att utveckla lokala marknadsplatser och flexibilitet ligger högt på EU:s agenda. Vi vet att kundens förståelse och uppfattning av en tariff kan vara avgörande. Den kommunikativa delen vid en tariffändring är viktig och kan ge bakslag. Med ca 5,5, miljoner anslutna kunder kan man ställa sig frågande till om samtliga ska omfattas.

Tester nu möjliga

Det bör i sammanhanget uppmärksammas att det i ellagen från 1 jan 2019 har skett förändringar. Tidigare har kraven på enhetliga nättariffer begränsat elnätsföretagens möjligheter att testa nya tariffer i mindre skala innan tarifferna erbjuds till hela kundkollektivet. Kraven har också varit ett hinder för att stegvis införa nya nättariffer i ett redovisningsområde.

Utifrån kap.4 §4a ges nu en koncessionshavare möjlighet att för en begränsad krets av kunder utveckla nättariffer som främjar ett effektivt utnyttjande av elnätet under en period av tre år med möjlighet till förlängning efter tillstånd från myndigheten.

I kap.4 §11b anges en nätkoncessionshavares skyldighet att informera elanvändarna om hur avgifterna för överföring av el är utformade. Dessutom vilka möjligheter elanvändarna har att påverka sina kostnader för överföring av el genom att byta villkor eller genom att ändra användningsmönster.

Energiföretagen Sverige deltar i arbetet och återkommer i frågan.