Framtiden bjuder på utmaningar enligt Svk:s marknadsanalyser

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Den 4 mars höll Jonas Alterbeck och Kristin Brunge från Svenska kraftnät en dragning för Energiföretagens medlemmar med fokus på deras analyser av den svenska och nordiska elmarknadsutvecklingen på kort och lång sikt. En viktig slutsats - om än inte helt okänd - är att en kraftig tillväxt av vindkraft kombinerad med en avvecklad kärnkraft och till viss del kraftvärme, sätter elsystemet på hårt prov framöver.

Svenska kraftnät ansvarar för att förvalta Sveriges stamnät för el och har också systemansvaret för el. Att utveckla och bygga delarna i ett elsystem, nät och produktionsanläggningar, är kapitalkrävande och tidsödande projekt. Så; för att ge politiker, myndigheter och företag underlag för beslut, sammanställer Svk med jämna mellanrum både kortsiktiga och långsiktiga marknadsanalyser.

Den kortsiktiga marknadsanalysen utgår från kända planer och prognoser och syftet är att kartlägga vilka konsekvenser utvecklingen kan få för det nordiska kraftsystemet. Det ökar möjligheten för Svenska kraftnät att arbeta proaktivt och säkerställa ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat transmissionsnät. Prognosdata till KMA2018 inhämtas från bland annat Energimyndigheten, Svensk vindenergi, marknadsmeddelanden och Bioenergis biokraftkarta. Utvecklingen för övriga länder i Norden och Baltikum baseras i vissa fall på marknadsmeddelanden men är i många fall framskrivningar av den historiska utvecklingen eller skattningar utifrån ENTSO-E scenarier.

I den långsiktiga analysen som sträcker sig till 2040 räknar Svk inte med någon kärnkraft i systemet, men däremot med 80 TWh vindkraft. Vidare räknar man med en elanvändning på mellan 140 och 180 TWh, beroende på scenario. Vid den högre siffran räknar man med full elektrifiering av industrin och en hög andel elbilar. Av naturliga skäl är det svårt att sia om priser på lång sikt, men på kort sikt ser man ett ökande elpris på grund av bränslepriser och bristande överföringskapacitet. 

Vad gäller tillgång på effekt så kommer detta sannolikt att bli en bristvara framöver, och det ganska snart, särskilt i södra Sverige (elområde 3 och 4). Samtidigt har Svk i sina analyser inte räknat med effektreserven som kan aktiveras i ett nödläge. Och en annan konsekvens av ett mer väderberoende system är bristen på så kallad svängmassa – eller rotationsenergi som är det korrekta begreppet. Tillgången på rotationsenergi och därmed förmågan att stabilisera elsystemet kommer minska kraftigt om och när kärnkraften inte finns kvar i systemet. 

För att ta del av alla siffror, analyser och resultat i Svenska kraftnäts långsiktig marknadsanalys (LMA): 

Ta del av den kortsiktiga marknadsanalysen (KMA): 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se