Stor enighet på Energiföretagens årsstämma

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Energiföretagen Sveriges föreningsstämma hölls i Stockholm den 21 mars, i anslutning till årskonferensen Energi 2019. På stämman togs de vanliga beslut som varje förening har årligen. I år var också en ny avgiftsmodell uppe för beslut, liksom en utvärdering av hur Energiföretagen Sverige lever upp till förväntningarna som fanns inför föreningens bildande.

Den välbesökta årsstämman avlöpte under stor enighet. Samtliga beslut togs i enlighet med utskickade förslag, utan reservationer.

Utvärdering av föreningen

Vid förra årets stämma fick styrelsen i uppdrag att utvärdera Energiföretagen Sverige. Dels om föreningen lever upp till förväntningarna som fanns inför föreningens bildande, dels om skälen till föreningens bildande fortfarande är relevanta, exempelvis i relation till förändringar i omvärlden och framtida utveckling.

Styrelsens ordförande Monica Karlsson redogjorde för processen och konstaterade att utvärderingen genomförts noggrant och även inkluderat framtidsfrågorna. Den visar att ”föreningen överlag lever upp till skälen för bildandet av föreningen och att dessa skäl fortfarande är relevanta”, anser styrelsen. Styrelsen rekommenderade därför stämman att med utgångspunkt i rapporten att konstatera att styrelsens uppdrag från stämman 2018 är fullgjort, vilket den gjorde.

Ny avgiftsmodell från 2020

En annan fråga som styrelsen haft i uppdrag att utreda en anpassad avgiftsmodell samt ge förslag om medlems- och serviceavgifter för 2020. Monica Karlsson redogjorde för det omfattande arbete som gjorts för att hitta en avgiftsmodell som balanserar medlemmarnas intressen. Därefter röstade stämman för styrelsens förslag om en ny avgiftsmodell som gäller från 1 januari 2020.

Val på stämman

Stämman valde också nya ledamöter till styrelse och valberedning, liksom revisorer. Styrelsen har 13 ledamöter, där Monica Karlsson, Halmstad Energi och miljö omvaldes till ordförande och Kristina Säfsten, Övik Energy till vice ordförande. Till nya ledamöter i styrelsen valdes Ulf Dahlin, Energi Försäljning Sverige AB, Håkan Jönsson, Gävle Energi AB, och Cecilia Norberg, Härjeåns Kraft AB.

Valberedningen består av sju personer, med Birgitta Resvik, Fortum Sverige AB, som ordförande. Nya ledamöter i valberedningen blev Christian Schwartz, vd Mölndal Energi AB, och Anneli Sjömark, vd Luleå Energi AB. 

Ekonomi och verksamhet

Rapporten om verksamhet och ekonomi som drogs av Energiföretagens vd Pernilla Winnhed och revisorernas berättelse godkändes av stämman, som beviljade styrelse och vd ansvarsfrihet. Även på övriga punkter på dagordningen röstade stämman enligt styrelsens förslag.

Nästa årsstämma 19 mars 2020

Avslutningsvis tackade ordförande Monica Karlsson av de avgående ledamöterna från styrelsen och valberedningen. Hon tackade även för förtroendet att bli vald till ordförande med acklamation och hälsade alla välkomna till nästa års stämma, i Stockholm den 19 mars 2020.

För den som vill läsa mer om bakgrunden till besluten finns handlingarna till årsstämman här (exklusivt för medlemmar).

Bild: Monica Karlsson, ordförande i Energiföretagen Sverige. Foto: Jon Alexandersson