Energiföretagen vill se mer tydlighet i regeringsförslag för totalförsvaret

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sverige anser att regeringens förslag till ”förbättrat skydd för totalförsvaret” måste vara tydligare när det gäller regelverk och vägledning för efterlevnad av regelverket.

Energiföretagen ger generella kommentarer i sitt remissvar till slutbetänkandet ”Förbättrat skydd för totalförsvaret” (SOU 2019:34). Det finns ett behov av tydlighet i regelverken, och behov av effektiva processer som kan säkerställa uppdaterad vägledning för efterlevnad av regelverken.

Detta gäller inte bara efterlevnad av förslaget till regelverk, utan även för att klassning enligt Säkerhetsskyddslagen ska gå att utföra så att det svarar upp mot samhällets faktiska behov.

Positivt i grunden – för stort tolkningsutrymme

Energiföretagen Sverige ser positivt på själva initiativet från regeringen. Ett demokratiskt och väl fungerande samhälle är en grundläggande förutsättning för att marknadens aktörer ska kunna agera och bidra till positiv utveckling och välstånd.

Men regelverken måste vara tydliga när avseende vilka aktiviteter och verksamheter som de omfattar. Anders Fredriksson, ansvarig för digitalisering och smarta energisystem hos Energiföretagen Sverige, kommenterar:

– För energibranschen är det av stor vikt att regelverken är tydliga när det gäller vilka aktiviteter och verksamheter som de omfattar. Betänkandet ger ett alltför stort tolkningsutrymme för verksamheter och objekt utöver hamnar, flygplatser och fast egendom inom skyddsvärda områden som omfattas av regelverket.

Läs remissvar och om ursprungsförslaget

Som en del i ett stärkt totalförsvar har regeringen i den nationella säkerhetsstrategin i januari 2017 aviserat en översyn av författningsändringar som kan behövas för att bättre kunna värna totalförsvarets intressen på olika områden i samhället. Det ledde till det regeringsförslag som nu remitterats och besvarats.

Läs Energiföretagens remissvar (pdf)

Läs regeringsförslag från 4 juni 2019 på regeringens webbplats