27 punkter från färdplaner för fossilfrihet överlämnade till regeringen

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Fossilfritt Sverige överlämnade denna vecka en lista med 27 punkter till regeringen. Listan var ett inspel till den klimathandlingsplan som regeringen ska lägga fram senare under hösten 2019, med åtgärder som behövs för att snabba på omställningen till ett fossilfritt Sverige. Punkterna var hämtade från, och inspirerade av, de 13 färdplaner från olika branscher som hittills har överlämnats till regeringen, däribland fossilfri uppvärmning.

– Listan togs emot mycket positivt av miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan, som båda har viktiga roller att spela i utvecklingen mot fossilfrihet. Isabella Lövin sa att Sverige är en stor förebild i dessa frågor, trots att vi är ett litet land. Många länders ögon riktas mot oss, bland annat stora, snabbt växande utvecklingsländer. Hon upprepade att ”Om inte vi – vem ska då göra det?”, berättar Lina Enskog Broman, Energiföretagen, som var med på överlämningen som en av fyra representanter för uppvärmningsfärdplanen.

– Ibrahim Baylan menade att det är angeläget att snabbt åtgärda hinder som sträcker sig över flera branscher – ett exempel var tillståndsprocesser, vilka ofta upplevs vara alldeles för långa. Han tryckte på att det är viktigt att själva regelverket fungerar men också tillämpningen av det, säger Lina Enskog Broman.

Ibrahim Baylan lyfte också fram det faktum att man inte behöver välja mellan tillväxt och minskade koldioxidutsläpp – de kan gå hand i hand. Här har Sverige ett viktigt uppdrag i att visa världen att det går att leva fossilfritt med välfärden och tillväxten i behåll.

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, lyfte fram att det svenska näringslivet är unikt genom att det frivilligt har tagit fram färdplaner för omställning till fossilfritt – och genom att tydligt ge besked till regeringen om vilka hinder som behöver undanröjas och vilka beslut som behöver tas. Kort sagt vilken politik som behöver föras för att öka tempot för omställningen.

Fossilfritt Sverige har kondenserat uppmaningarna från de 13 färdplanerna till 27 punkter med åtgärdsförslag till regeringen – för att komplettera 73-punktprogrammet i januariöverenskommelsen upp till jämna 100 punkter. Svante Axelsson förde fram att tempot måste öka och då behöver en rad förändringar ske. Det behövs innovation i beslutsfattandet inom statens organisationer och staten behöver utveckla arbetssätt som minskar risken vid transformativa investeringar. Han sa också att det är dags för en bred, grön skattereform och att det behövs tydligare strategier och direktiv till samtliga statliga myndigheter.

Bland de punkter som föreslås kan nämnas en uppmaning till regeringen att ta fram en elektrifieringsstrategi, en bioekonomisk strategi och en CCUS-strategi (infångning, användning och lagring av koldioxid). Dessa tre är alla nödvändiga pusselbitar för att Sverige och näringslivet ska lyckas uppnå sina mål om fossilfrihet. De 13 färdplanernas väg mot fossilfrihet baseras i de flesta fall nämligen på elektrifiering, övergång till biobaserade råvaror samt infångning och lagring av koldioxid.

Listan i sin helhet kan du läsa här.

Färdplan uppvärmning

Hittills har 13 branscher lämnat in sina färdplaner – en av dem är uppvärmnings­branschen, som överlämnade sin färdplan i mars i år. Där är genomförandet igång och fjärrvärmeföretagen har förstås en stor och viktig roll här. Både för att fasa ut den sista lilla fossila delen i fjärrvärmeproduktionen och som möjliggörare på många sätt, till exempel som avlastning på elsystemet när efterfrågan på el ökar.

Två av de 27 punkterna som Fossilfritt Sverige presenterade är hämtade från färdplanen för fossilfri uppvärmning, som Energiföretagen och många medlemsföretag tagit fram och står bakom, tillsammans med många andra aktörer på värmemarknaden. De handlar dels om att införa styrmedel högt upp i avfallskedjan för att styra bort plast från restavfall, dels om att uppmuntra utfasning av återstående fossilbränsleeldade pannor i byggnationen. Där föreslår Fossilfritt Sverige en skrotningspremie för att påskynda detta.

Färdplanerna har visserligen tagits fram genom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, men ingen hade kunnat ana vilken kraft initiativet skulle få och hur många branscher som skulle ta fram egna färdplaner. Ytterligare åtta färdplaner är på gång. En av dem är för elbranschen, där Energiföretagen håller i spakarna.

Du kan läsa mer om status i de två färdplaner som energibranschen arbetar med här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se