Energiföretagens remissvar om nya energikrav i byggreglerna

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Energiföretagen Sverige lämnade den 25 oktober remissvar på de båda remisserna om nya energikrav i byggreglerna i plan- och byggförordningen respektive Boverkets byggregler. Energiföretagen tillstyrker förslaget att införa viktningsfaktorer per energibärare som ska ge teknikneutralitet men vill se justerade nivåer för fjärrvärme och fjärrkyla. Energiföretagen anser vidare att undantaget från energiprestandakravet för egenproducerad energi bör tas bort och att den aviserade utredningen om använd energi bör tillsättas snarast.

Energiföretagen tillstyrker förslaget att införa viktningsfaktorer per energibärare som ska ge teknikneutralitet mellan hållbara icke fossilbränslebaserade uppvärmningssystem. Det är välkommet att föreslagna ändringar i plan- och byggförordningen har denna inriktning eftersom det ger förutsättningar för att energikraven i byggreglerna inte styr valet av uppvärmningsform. Vi anser dock att de av Boverket föreslagna viktningsfaktorerna för fjärrvärme bör sänkas till cirka 0,56 och för fjärrkyla till 0,3 för att bli teknikneutrala.

Viktningsfaktorn för fjärrvärme – utifrån en teknikneutral ansats och Boverkets metodik – bör motsvara relationen mellan elförbrukningen i en värmepumps­lösning och den använda energin, eller den mängd fjärrvärme som annars skulle förbrukas. Energimyndighetens och byggherrarnas beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus (BeBo), rekommenderar som miniminivå på märk-COP på 4,0 för värmepumpar. Utifrån denna nivå behöver viktningsfaktorn för fjärrvärme sänkas till cirka 0,56, i stället för Boverkets föreslagna 0,70, för att bli teknikneutral.

Vi menar också att faktorn för fjärrkyla inte beaktar den faktiska teknikutveckling som skett för fjärrkyla, inte heller den höga andelen frikyla och utvecklingen för relaterade kylningstekniker. Att bibehålla den viktning som gällt i byggreglerna sedan 2006 ger därmed inte teknikneutrala villkor. I Energimyndighetens beställargrupp för lokaler, BELOK:s energikrav, används COP >5 för kylmaskiner, vilket innebär att fjärrkylefaktorn bör sättas till 0,3, i stället för Boverkets föreslagna 0,6, för att bli teknikneutral med en individuell kylningslösning.

Undantag från energiprestandakravet för egenproducerad energi bör tas bort

Energiföretagen Sverige är kritiska till att även fortsättningsvis undanta energi från sol, vind, mark, luft och vatten som alstras och används i byggnaden eller på dess tomt från energiprestandakravet. Undantaget möjliggör att elvärmda byggnader gynnas eftersom de har ett högre elbehov där egengenererad energi kan användas och därmed gör det möjligt att uppföra byggnader med sämre klimatskal och större värmeförluster kan uppföras. Införandet av viktningsfaktorer medför inte att detta förhållande ändras.

Tillsätt den aviserade utredningen om kompletterande energikrav utifrån använd energi snarast

Vi anser att den utredning som aviserades i regeringsskrivelsen om byggnaders energiprestanda i juni, om hur ett kompletterande krav som utgår ifrån byggnadens energibehov, det vill säga använd energi, ska utformas, behöver tillsättas snarast. Det är mycket angeläget att byggnadens faktiska energibehov ingår i energikraven i byggreglerna och att det som rör tillförsel av energi till en byggnad separeras från den faktiska användningen. Den aviserade utredningen bör även omfatta hur undantaget från energiprestandakravet kan slopas för energi från sol, vind, mark, luft eller vatten som alstras i byggnaden eller på dess tomt och används till byggnadens uppvärmning, komfortkyla, varmvatten och fastighetsenergi, ifall detta undantag kvarstår i byggreglerna.

Läs Energiföretagens svar på remisserna:

Remissvar på PM Byggnaders energiprestanda — förslag på ändringar i plan- och byggförordningen.

Förslag till ändring av Boverkets byggregler.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se