Lagrådet sågar förslag om skatt på avfallsförbränning

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Den 4 oktober lämnade Lagrådet sitt yttrande över regeringens lagrådsremiss om att införa en skatt på avfallsförbränning. Energiföretagen Sverige har framfört kritik mot förslaget ända sedan utredningen ”Brännheta skatter” presenterades i november 2017, liksom merparten av remissinstanserna som svarade på utredningen. Nu sällar sig även Lagrådet till kritikerna.

Regeringen och dess samarbetspartier Centerpartiet och Liberalerna har enats om att införa en skatt på avfallsförbränning, som en av de 73 punkterna i januariöverenskommelsen. I en lagrådsremiss presenterade regeringen i samband med budgetpropositionen för 2020 hur den tänker sig att skatteförslaget ska utformas mer i detalj.

Lagrådets yttrande med anledning av lagrådsremissen kom den 4 oktober. I ett omfattande yttrande på nio sidor är Lagrådet tydlig i sin kritik av förslaget. Den främsta kritiken handlar om att regeringen inte lyckats belägga att skatten når de syften som regeringen med samarbetspartierna vill nå, nämligen minskade avfallsmängder och att bidra till uppfyllandet av de miljö- och klimatpolitiska målen:

”Lagrådet konstaterar att det inte anförts något konkret stöd för att det angivna syftet med förslaget skulle uppnås; vad som anges som stöd är snarast antaganden om effekter som kan komma att uppstå under vissa förhållanden. Omfattningen av de potentiella positiva effekterna har inte ställts i relation till risker och till förutsebara negativa effekter.”

Lagrådet skriver vidare:

”Såvitt Lagrådet har möjlighet att bedöma synes utredningens uppfattning av den låga träffsäkerheten hos en avfallsförbränningsskatt vara väl grundad. Många remissinstanser har instämt i utredningens uppfattning. Enligt Lagrådets mening kan det på föreliggande material ifrågasättas att regeringen lyckats undanröja utredningens tvivel. Utöver att lagförslaget bygger på punkt 35 i den s.k. januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Centern och Liberalerna saknas en mer konkret förklaring till varför lagförslaget nu läggs fram.

Lagrådet efterlyser en mer ingående beredning av förslaget och menar att den utvärdering som regeringen har aviserat med start redan i höst, borde har genomförts innan förslaget presenterades.

Lagrådet lämnar också en del mer konkreta synpunkter på själva lagens utformning, bland annat kring skattebeloppets storlek när avdrag görs i samband med årsskiften.

Här kan du läsa hela Lagrådets yttrande.

Regeringen kommer nu att behöva bemöta lagrådets kritik i den proposition som är aviserad att den ska överlämnas till riksdagen preliminärt den 22 oktober.

Fakta om förslaget om avfallsförbränningsskatt

Om regeringen, trots den omfattande kritiken, väljer att ta förslaget vidare är tanken att en proposition om avfallsförbränningsskatten ska presenteras den 22 oktober.

  • Det kommande förslaget syftar enligt regeringen till att på lång sikt uppnå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering, att uppfylla målet att Sverige ska gå före på klimat- och miljöområdet och bli världens första fossilfria välfärdsland samt att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.
  • Förslaget innebär en avfallsförbränningsskatt införs med en skattenivå som kommer att trappas upp stegvis, från 75 kr per ton avfall 2020, till 100 kr per ton avfall 2021 och till 125 kr per ton avfall 2022. Den stegvisa upptrappningen syftar till att ge aktörerna en omställningstid.
  • Undantag för farligt avfall, animaliska biprodukter, biobränsle och viss produktion av material kommer att införas.
  • Skatten föreslås träda ikraft 1 april 2020 och bedöms öka skatteintäkterna med 0,24 miljarder kronor för 2020.

Läs Energiföretagens tidigare kommentar till regeringens förslag.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se