Myndigheter, elnätsföretag och elproducenter diskuterar nätkoder

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den 9 september arrangerade Energiföretagen ett första fyrpartssamtal mellan Energimarknadsinspektionen (EI), Svenska kraftnät och några av Energiföretagens elnätsföretag och kraftproducenter. Syftet är att reda ut frågor som uppkommit vid den nationella implementeringen av framförallt nätkoden för anslutning av generatorer, den så kallade Anslutningskoden. Ytterligare två möten är inplanerade under hösten.

Kraftsystemet genomgår stora förändringar. Det finns behov av tydlighet och transparens i anslutningsförfarandet av både nya anslutningar och befintliga anslutningar som ska uppgraderas. För att säkerställa ett kraftsystem med resurstillräcklighet och driftsäkerhet är anslutningsförfarande och anslutningskrav viktiga förutsättningar.

I och med att Anslutningskoden införs finns det behov av att se över utmaningar kopplade till anslutningskraven. Men anslutningskraven ger även möjlighet att harmonisera anslutningsförfarandet och på så vis underlätta för nyanslutningar och reinvesteringar oavsett var i kraftsystemet en anslutning sker.

Samverkan kring koderna

Genom att samla samtliga fyra parter som figurerar i Anslutningskoden – Ei, Svenska kraftnät, elnätsföretag och kraftproducenter – skapas förutsättningar att effektivt finna gemensamma lösningar. Vid mötet medverkade även representanter från Svensk Vindenergi.

– Vi är glada att kunna hålla dessa möten. Anslutningskoden och EI:s föreskrift 2018:2 har redan trätt i kraft i Sverige men det finns fortfarande en rad frågetecken att reda ut, säger Carl Berglöf som är sammanhållande för arbetet med Anslutningskoden hos Energiföretagen Sverige.

De olika parterna lyfte vid första mötet sin syn på de största utmaningarna med Anslutningskoden. Herlita Bobadilla Robles och Martin Nilsson från Ei efterlyste en utveckling av hur regelefterlevnad kan verifieras. De ser också att myndigheten har en viktig roll att identifiera inträdesbarriärer på marknaden och hur man kan nå ut med rätt information till rätt marknadsaktör.

Svenska kraftnät tryckte på vikten av att göra systemdriften så driftsäker och kostnadseffektiv som möjligt. Där har nätkoderna en viktig roll eftersom de beskriver hur de ingående komponenterna ska utformas och nyttjas enligt Maja Lundbäck, förändringsledare på Svenska kraftnät. Hon beskrev de systemutmaningar som Svenska Kraftnät står inför i det föränderliga kraftsystemet.

Stor spännvidd i frågorna

Elnätsföretagen lyfte behovet av att förtydliga anslutningsförfarandet för nyproduktion. Det åligger delvis branschen själv att klargöra, men dialog krävs med myndigheterna, inte minst med Svenska kraftnät som även agerar nätägare. Eftersom anslutningskoden omfattar allt från solpaneler (från 800 W) till kärnkraftsreaktorer krävs eftertänksamhet kring vilken information som ska efterfrågas av vem och vid vilken tidpunkt.

Kraftproducenterna undrade å sin sida i vilken omfattning kraven, som är utformade för nya kraftverk, ska tillämpas på befintliga kraftverk vid ombyggnation och hur de olika tekniska förmågorna ska verifieras. En annan fråga var hur konflikter med andra regelverk ska hanteras. Till exempel ställs krav på viss reglerhastighet för vattenkraftverk, men vattendomarna kanske inte alltid tillåter de ändrade vattenflöden som då krävs.

– Efter det första mötet känns det som att vi alla parter har ett gemensamt mål och vilja att reda ut dessa frågor. Vi vill alla samma sak: att upprätthålla ett kostnadseffektivt och säkert kraftsystem. Längs med vägen stöter vi på en rad frågetecken i olika takt och med olika perspektiv, men i slutändan ska vi kunna hantera dem. Det blir en givande och intressant mötesserie i höst, avslutar Carl Berglöf.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Carl Berglöf

Carl Berglöf

Expert inom kärnkraft och elnätsteknik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 96
E-post: carl.berglof@energiforetagen.se