Nordic Energy Communications Group

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Det finns en gruppering av nordiska energikommunikatörer som har träffats och utbytt erfarenheter sedan 1970-talet. I år hölls sammankomsten i Oslo och tre kommunikatörer från Energiföretagen och en representant från ett medlemsföretag, Statkraft, var där.

Den nordiska energikommunikationsgruppen har en lång historia. 1965 bildades Nordel och i början av 70-talet bildades en informationsgrupp inom ramen för Nordel. Energibranschen har stått inför stora utmaningar under åren. Därför har det varit viktigt att utbyta erfarenheter, stärka personliga kontakter, inspirera varandra och stärka det allmänna förtroendet för energibranschen; även mellan de nordiska länderna. Detta gäller för både el- och värmesidan. Det är detta som är gruppens syfte.

Tidigare träffades gruppen flera gånger om året. Sedan 1990-talet har det varit en samling per år med roterande värd mellan länderna. Inbjudna till mötet är kommunikatörer från de fem ländernas respektive branschorganisation men även från deras medlemsföretag.

I år var det Norsk Energi som stod som värd för mötet som hölls i Oslo. Julia Hörnell, Kalle Lindholm och Eva Rydegran var med från Energiföretagen och Gunilla Lundén från svenska Statkraft. Det var två oerhört intressanta dagar där vi bland annat fick lyssna på Norsk Energis vd, Knut Kropelien som talade om Norges mål att vara det första klimatneutrala och elektrifierade landet i världen och utmaningarna som följer med den målsättningen. Han var övertygad om att ett starkare samarbete kan hjälpa alla de nordiska länderna eftersom vi alla har liknande målsättningar. Tillsammans är vi unika i världen med vår rena energiproduktion.

Vi fick också föredragningar som handlade om Oslos omställning och elektrifiering av bilar, bussar och färjor och hur man tänker sig klara av utbyggnaden av laddinfrastrukturen. Vi fick också höra hur man arbetar med elektrifiering av den inrikes flygtrafiken. Målet är utsläppsfritt inrikesflyg till 2040. Elektrifiering av fartyg är också ett projekt som testats inom turistnäringen. Närmare bestämt valobservationsresor. Förutom att fartygen blir utsläppsfria, är tystnaden ett stort plus eftersom ljudet från fartygstrafik visat sig vara ett stort problem för den marina faunan. Särskilt valar är känsliga för dessa störningar.

På värmesidan är fossil uppvärmning förbjuden i Norge och nu försöker man dessutom komma tillrätta med själva byggarbetsplatserna. Dessa är ofta en källa till stora utsläpp av både koldioxid, partiklar och kväveoxid. Dessutom upplevs bullret ofta väldigt störande. Den norska regeringen har gått ut med att man vill ha fossilfria byggarbetsplatser före 2025. 

Vi fick även en rundvisning i Stortinget och fick prata med ledamot från Arbeiderpartiet, Espen Barth Eide. Han talade en hel del om den debatt som präglat norsk energipolitik under senare år och som rört EU:s ”Third Energy Package”. En annan energidebatt som varit het i Norge handlar om vindenergi. När man utsåg vilka platser i Norge som hade de bästa förutsättningarna för vindenergi ledde det till väldigt upprörda känslor hos befolkningen som såg det som beslut att bygga vindkraft i orörd norsk natur – framför allt av utländska investerare. Därför blandades den debatten även ihop med den om EU. Espen Barth Eide sammanfattade även hur det gick i det norska kommunalvalet som hölls den 9 september.

Dag två av mötet ägnades åt att lyssna till de olika ländernas egna presentationer om vad som står högt på agendan nu. På Island har man haft en likadan debatt som den i Norge och man har till och med identifierat att mycket av motståndet mot EU:s inblandning i energifrågorna styrdes från Norge och dess Nej till EU-kampanj. När EU:s Third Energy Package skulle diskuteras ledde det till den längsta diskussionen någonsin i isländska Alltinget. (Det röstades dock igenom till slut). Något som kommunikatörerna särskilt noterade under den tid debatten präglade nyheterna, var att det var väldigt känslomässigt styrt och att fakta ofta förvanskades. –Vi har aldrig varit tvungna att kontakta media så ofta med rättelser förut, kommenterade en av de isländska kommunikatörerna.

I Danmark tampas man just nu med växande elnätsproblem. Elektrifieringen kräver stora investeringar. Man har också sett en ny debatt om nätpriserna. Där vindkraften byggs ut behöver även näten byggas ut. Betyder det att de som bor i de områden där elen produceras ska stå för den notan? Med dagens elområden är det så, men någon form av utjämning diskuteras.

På den finska branschorganisationen Finnish Energy var de väldigt nöjda med att de har fått gehör för i princip alla förslag de lagt fram i de diskussioner man haft med regeringen gällande energi- och klimatmålen. Regeringen har nu lagt fram ett ambitiöst program med ett antal punkter som ska leda fram till att Finland blir koldioxidneutralt 2035. När Finnish Energy uttalade sig positivt om regeringens program ledde det dessutom till mycket god uppmärksamhet för dem.

Vi avslutade med att ha gruppdiskussioner om när och hur vi skulle kunna göra gemensamma kommunikationsinsatser. Exempel på tidigare samarbete är bland annat att alla nordiska länder uppmärksammat Elens dag.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Eva Rydegran

Eva Rydegran

Pressansvarig
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 23
Mobil: 073-404 45 11
E-post: eva.rydegran@energiforetagen.se