Nya krav på ursprungsgarantier för el, värme, kyla och gas?

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energimyndigheten har utrett om vissa områden i det omarbetade förnybartdirektivet kräver förändringar i svensk lagstiftning. Ett av de områden som utretts är utökade krav på utfärdande av ursprungsgarantier från förnybar energiproduktion.

I det reviderade direktivet anges krav på att medlemsstaterna ska säkerställa att ursprungsgarantier utfärdas på begäran av producenter av förnybar energi. I det tidigare direktivet angavs endast el men nu omfattas även värme, kyla och gas.

Med tanke på att det redan finns mekanismer som hanterar spårning och märkning anser Energimyndigheten att det är nödvändigt att utreda om Sverige bör införa krav för införande av ursprungsgarantier för värme och kyla.

Kan påverka systemet

Energimyndigheten bedömer även att vissa nya krav avseende ursprungsgarantier för el kan påverka nuvarande svenska system. Bland annat att alla ursprungsgarantier som utfärdas ska vara förenliga med standarden SS-EN 16325, vilket innebär att ursprungsgarantier för el inte kan utfärdas för bruttoproduktion, innanför anslutningspunkten.

Vidare föreslår Energimyndigheten att vissa mikroproducenter med installerad effekt under 43,5 kW (som får mest stöd i form av investeringsstöd) inte ska ingå i systemet.

Remissvar senast 10 oktober

Energimyndighetens utredning har skickats ut på remiss av Infrastrukturdepartementet med sista svarsdatum den 10 oktober. Inspel till Energiföretagens remissvar skickas senast den 4 oktober till Catherine Lillo (se nedan).

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se