Energiföretagen kritiska till Boverkets förslag om individuell mätning av värme

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Energiföretagen kritiserar i sitt remissvar till Boverket att de vill utgå från de gamla energikraven i byggreglerna som gäller sedan 2017 och inte de nya som ska börja gälla den 1 juli i år, i den nya föreskriften om individuell mätning av värme. Vi är också kritiska till att Boverket vill utgå från en normerad energiprisökning på 4 procent per år i lönsamhetskalkylen för när individuell mätning ska installeras. Det saknar verklighetsförankring och medför att onödigt många fastighetsägare behöver införa individuell mätning av värme.

Energimätningsföreskrifterna borde utgå från de nya energikraven i byggreglerna som ska träda i kraft den 1 juli

– Boverkets förslag till nya energimätningsföreskrifter är både röriga och saknar verklighetsförankring. Genom att utgå från de gamla energikraven i byggreglerna och tvinga fram lönsamhetsberäkningar baserat på höga energiprisökningar kommer många fler fastighetsägare än nödvändigt tvingas genomföra installationer av individuell värmemätning på lägenhetsnivå. Detta motverkar energieffektivisering på riktigt, kommenterar Erik Thornström, ansvarig för styrmedel och energianvändning på Energiföretagen.

Energiföretagen Sverige anser att det vore mycket olyckligt om de nya föreskrifterna refererar till äldre byggregler och inte till de som kommer gälla fullt ut från det datum de nya föreskrifterna om energimätning i byggnader ska gälla. Detta skulle vara stick i stäv med de uttalade politiska ambitionerna om att energikraven i byggreglerna ska styra mot teknikneutralitet mellan uppvärmningsformer.

Det är också nödvändigt att de nya energimätningsföreskrifterna blir enkla att tillämpa och de bör därför stämma överens med gällande byggregler. Förslaget skulle innebära att fastighetsägare måste förhålla sig till två olika uppsättningar av viktningsfaktorer och primärenergifaktorer. Vi har redan en situation med två olika energiprestanda­mått i energideklarationerna: specifik energianvändning och primärenergital. Boverkets förslag skulle innebära att en och samma fastighet kunna ha tre mått på energiprestanda och två olika primärenergital vilket vi anser är orimligt. Det är också angeläget att mätningsföreskrifterna inte omfattar fler byggnader än nödvändigt med tanke på att individuell mätning av värme på lägenhetsnivå motverkar energieffektivisering i bebyggelsen.

Energiföretagen kritiska till normerad årlig energiprisökning

Energiföretagen Sverige avstyrker också att den årliga energiprisökningen fastställs till 4 procent i beräkningen av internräntan för en investering i individuell mätning av värme. Eftersom ca 90 procent av flerbostadshusen idag är anslutna till fjärrvärme anser vi att fjärrvärmeprisutvecklingen bör vara grund för vilka energipriser som ska beaktas. Det är därmed inte relevant att utgå från den historiska prisutvecklingen för till exempel fossila bränslen eftersom de i stort sett är utfasade ur fjärrvärmeproduktionen. Det är också olyckligt om föreskriften normerar en fast energiprisökning då det råder en marknadsbaserad prissättning på fjärrvärme och värmemarknaden.  Vi anser i stället att energiprisökningen i föreskriften bör fastställas till 2,2 procent utifrån den faktiska fjärrvärmeprisutvecklingen sedan 2006. Vi anser även att energiprisökningen inte bör vara bindande utan endast bör vara vägledande för att kunna göra anpassningar utifrån hur prisutvecklingen och prismodellerna för uppvärmningen ser ut i det enskilda fallet på respektive ort.

Energiföretagen Sveriges remissvar finns att läsa i sin helhet här.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se