Få energinyheter i vårbudgeten

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Regeringen presenterade den 15 april vårbudgeten med tillhörande vårändringsbudget. Den innehåller ett fåtal energirelaterade nyheter med en utökad budget för solcellsstödet, ett förlängt biogasstöd och en utökad så kallad bemyndiganderam för elberedskapsanslaget.

Utökat anslag för investeringsstödet för solceller

Regeringen föreslår att ytterligare 200 miljoner kronor avsätts för investeringsstödet till solceller. Tillskottet görs formellt i form av ett så kallat beställningsbemyndigande som innebär att 100 miljoner kronor per år tillförs för solcellsstödet som beräknas betalas ut under 2021 respektive 2022. Enligt nuvarande stödregler kan solcellsstödet sökas fram till årsskiftet.

Förlängt biogasstöd

Regeringen föreslår ett förlängt biogasstöd där 120 miljoner kronor anslås under 2020 för produktion av biogas avsedd för transportsektorn. Det innebär att det stöd som löper ut den 31 maj i år förlängs. Stödet kommer liksom tidigare handläggas av Jordbruksverket. Regeringen uttalar att man samtidigt avvaktar remissvaren på den pågående remissen av utredningen ”Mer biogas! För ett hållbart Sverige” (SOU 2019:63) och kommer att återkomma om framtida styrmedel för biogas.

Ökat utrymme för långsiktiga elberedskapsåtgärder

Bemyndiganderamen för elberedskapsanslagen föreslås utökas med en miljard kronor för 2020 med motiveringen att det finns ett större behov av att fatta beslut om långsiktiga och omfattande elberedskapsåtgärder, än vad som tidigare beräknats. Det innebär att Svenska kraftnät i sin roll som elberedskapsmyndighet får möjlighet att ingå ekonomiska åtaganden som innebär utgifter på upp till 1,25 miljarder kronor fram till 2035.

Elcertifikat redovisas på statsbudgeten

En beräkningsteknisk nyhet är att elcertifikaten från och med årets vårbudget bruttoredovisas på statsbudgeten vilket inte skett tidigare. Enligt en ny tillämpning av regelverket för nationalräkenskaperna ska handel med elcertifikat bruttoredovisas i staten, eftersom det är staten som fastställer förutsättningarna för systemet. Det innebär att handeln med elcertifikat både redovisas som skatteintäkt och utbetald subvention i staten, trots att staten inte är inblandad i de monetära transaktionerna. Det höjer skatteintäkterna med mellan 3–4 miljarder kronor per år i nationalräkenskaperna. I statens budgetanslag ingår dock inte elcertifikaten.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se