Krissamverkan inom värme likt Elsamverkan – nästa steg?

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Under mars och april har regioncheferna på Energiföretagen Sverige haft en rad möten med mindre och mellanstora fjärrvärmeföretag i hela Sverige för att undersöka behovet av samordning och samverkan på grund av Coronapandemin. Elnätsföretagen jobbar sedan länge med samverkan i krissituationer inom Elsamverkan.

Energiföretagen har pratat med nästan 60 värmeföretag om att hitta nationella samverkansformer och erfarenhetsutbyte kring krisberedskap. Många företag är villiga att vara med medan andra är mindre intresserade just nu. Hur vi ska ta detta vidare, får vi återkomma till. Men det finns saker som kan göras redan nu för att stärka sin beredskap om företaget skulle bli hårt drabbat av Corona.

Krav ställs på företag inom energiförsörjningen

Såsom samhällsviktig verksamhet finns redan krav och rekommendationer som riktas till företag i värmesektorn. MSB:s kontinuitetshantering och planeringsstöd med anledning av Corona ger mycket bra vägledning för att stärka beredskapen, något som många medlemsföretag redan tagit tag i.

Energiföretagen har i samtalen med medlemmarna noterat hur olika förutsättningarna är på verksamhetsorterna. Det finns också stora olikheter vad gäller pannor, bränslen och driftssystem vilket gör att byte och lån av personal inte kan ske utan upplärning och förberedelser. Därför är det viktigt att tänka igenom hur man löser situationen om till exempel 40 procent av personalen skulle vara sjuka samtidigt.

Hur arbetar värmeföretag redan idag – några goda exempel

  • Beredskapsplanering har lösts på liknande sätt på de flesta håll. Företag delar på driftspersonal så långt det går och har infört besöksförbud i driftcentraler och liknande.
  • För att klara själva styrningen har några företag delat på skiftlag och ändrat sammansättning av skiftlag. Några har kontaktat pensionärer och före detta medarbetare för att undersöka om de kan rycka in vid behov.
  • Vid sjukdom hos underhållspersonalen kan en del företag ringa in teknisk support från sin kommuns tekniska förvaltning. Andra har lokala samarbeten med enskilda mekaniker eller underleverantörer, som även i vanliga fall hjälper till med underhåll och annat. För styrning av pannan är det inte lika lätt.
  • Reservplanen, absolut sista utvägen hos flera företag, är att stänga huvudpannan och enbart köra lättstyrda reservanläggningar.Det finns en positiv syn på att Energimyndigheten ensam eller tillsammans med Energiföretagen inrättar någon typ av återkommande erfarenhetsutbyte kring beredskapsfrågor och krishantering inom värme och kyla. Mycket finns att vinna på att utbyta erfarenheter om hur man har valt att lösa olika situationer på olika orter och anläggningar.

Fortsatt arbete för Energiföretagen – samarbete med myndigheter

Tillsammans med medlemmarna har vi uppmärksammat att snabbare säkerhetsprövning av personal hos Säkerhetspolisen skulle underlätta för att ha fler som kan ha tillträde till driftrum om ordinarie driftspersonal skulle bli sjuka. Svenska kraftnät har också till MSB påtalat behov av stöd från Säkerhetspolisen för snabbare handläggning av säkerhetskontroller.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lisa Hjelm

Lisa Hjelm

Regionchef Mitt
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 54
E-post: lisa.hjelm@energiforetagen.se