”Tack energiföretag – era enkätsvar är av största vikt”

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen vill ge sina medlemsföretag stort beröm för den samarbetsvilja som finns i kampen mot Coronaviruset. Alla har det tufft på olika sätt, men de gemensamma insatser som företagen gör genom att regelbundet svara på myndigheternas enkäter har stor betydelse i arbetet mot Coronan.

Energimyndigheten och Svenska kraftnät följer noggrant beredskapsläget inom fjärrvärme, fjärrkyla och elsektorn. Energiföretagen Sverige har återkommande möten med myndigheterna för att hålla varandra uppdaterade och identifiera utmaningar som kräver åtgärder och samarbete. Energiföretagens medlemmar har här en mycket viktig roll så att rätt åtgärder görs.

De båda myndigheterna skickar regelbundet ut frågor till energiföretag om vidtagna åtgärder, behov och planering mot ökad spridning av Coronaviruset. Myndigheterna och Energiföretagen använder enkätsvaren för att identifiera åtgärder för att trygga energiförsörjningen och för att informera MSB och regeringen om läget i sektorn.

Energiföretagen står bakom att enkäter skickas ut, och att information hämtas in på detta sätt. Även om branschen har en viss plikt att svara – eftersom energiföretag bedriver en samhällsviktig verksamhet – så har myndigheterna inte behövt argumentera på det sättet för att få in svaren.

Viktiga områden följs och nya behov identifieras

Viktiga områden tas upp som berör ökad personalbelastning, brist på kritisk materiel eller varor, minskade nationella eller internationella leveranser och andra konsekvenser för företagen.

Enkätsvaren ger också underlag för inspel. Bland annat har Energiföretagen och myndigheterna båda lyft rätten till barnomsorg för vårdnadshavare i samhällsviktig sektor, ett behov som identifierats tidigt om förskolor skulle stängas.

Medlemsföretagen har också tryckt på vikten av snabbare handläggning av registerkontroller för att skapa redundans om ordinarie personal skulle bli sjuk i stor omfattning. Dessa och andra frågor som medlemmarna tar upp i sina enkätsvar, arbetar Energiföretagen och myndigheterna vidare med och samarbetar där det går.

Brev från Energiföretagen och Svenska kraftnät

Både Energiföretagen Sveriges vd Pernilla Winnhed och Svenska kraftnäts gd Lotta Medelius-Bredhe har uttryckt sina tack till branschen för det goda samarbetet. Företagen bidrar till en korrekt lägesbild som ger möjlighet att lyfta frågor nationellt till regeringen och MSB, samt hitta sätt att stötta branschen under Coronakrisen.

Med starkt stöd från branschen fortsätter frågorna att skickas ut till företagen. Så än en gång: tack alla energiföretag – era enkätsvar är av största vikt.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Enhetschef
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se