Hemställan om möjlighet till ränteavdrag för energiinvesteringar

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen hemställer hos Finansdepartementet om att införa ett infrastrukturundantag i begränsningsreglerna för ränteavdrag i inkomstskattelagen. Motivet är att energibranschen nu står inför mycket omfattande investeringar som krävs för att möjliggöra bland annat en väntad elektrifiering av industri och transportsektorn.

- Eftersom energibranschens investeringar liksom finansierings­behov kommer att öka kraftigt framöver behöver det bli möjligt att få avdrag för samtliga ränteutgifter. Annars riskerar finansieringskostnaderna bli omotiverat höga och hålla tillbaka de energiinvesteringar som krävs för att nå de klimatpolitiska målen, säger Erik Thornström, ansvarig för skatter, styrmedel, energianvändning och resurseffektivitet.

Erik Thornström, fortsätter.

- Majoriteten av EU:s medlemsländer har infört infrastrukturundantag i sina bolagsbeskattningsregler. Det är nu dags att också Sverige säkerställer att vi har konkurrenskraftiga beskattningsvillkor så att energibranschen kan genomföra de stora energiinfrastrukturinvesteringar som behövs.

En bakgrund är att regeringen 2018, i samband med att det beslutades om nya bolagsbeskattnings- och ränteavdragsbegränsningsregler, uttalade avsikten att analysera frågan om ett infrastrukturundantag för samhällsviktig infrastruktur i en uppföljning som ska starta ett par år efter ikraftträdandet. Energiföretagen Sverige anser att det nu finns starka skäl till att analysera frågan och ta fram förslag som underlättar de omfattande investeringar som energibranschen står inför.

Energibranschen högt beskattad 

I en forskningsrapport från SNS Beskattning av energibranschens vinster framhålls att energisektorn är högre beskattad än näringslivet totalt sett, vilket riskerar att hämma investeringsviljan. Detta i en situation där investeringsbehoven i energiinfrastruktur bedöms bli mycket stora kommande tjugofem åren kopplat till klimatomställningen och elektrifieringen. Ett undantag enligt det Energiföretagen hemställer om skulle göra stor skillnad för energisektorn, särskilt för större energiinvesteringar med lång livslängd, enligt rapportens bedömningar.

Sverige väntas öka elanvändningen med 50 TWh på 25 år

I elbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft som tagits fram inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige pekar Energiföretagens analys på att Sverige kommer ha en årlig elanvändning om ca 190 TWh 2045, vilket kan jämföras med dagens ca 140 TWh. Därför är det viktigt att skapa möjligheter för den pågående omställningen till produktion av fossilfri el och värme.

Sammantaget beräknas investeringarna i elproduktionskapacitet uppgå till ca 600 miljarder kronor fram till 2045. Vidare uppskattas re- och nyinvesteringsbehoven i elnäten till ca 500 miljarder kronor mellan 2021 och 2050.

Återbetalningstiderna för dessa stora projekt är långa och blir ännu längre om räntekostnaderna hänförliga till dem helt eller delvis inte är avdragsgilla. Vidare finns också en risk att de nya EU-regelverken med en taxonomi för hållbara investeringar kan komma att begränsa och fördyra finansieringsförutsättningarna för den svenska energisektorn framöver.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se