Tredje planeringsomgången av styrel skjuts till år 2023

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energimyndigheten har beslutat att senarelägga styrels tredje planeringsomgång 2019–2021 till år 2023. Beslutet har skett i dialog med Sveriges Kommuner och Regioner, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Svenska kraftnät.

Med anledning av Covid-pandemin beslutades under våren 2020 att det pågående planeringsarbetet av styrel skulle förskjutas i tiden. Utgångspunkten var då att planeringen skulle avslutas med exakt ett års förskjutning.

Under hösten 2020 har Covid-pandemin tagit fart igen och regeringen har skärpt restriktionerna. Organisationer som länsstyrelser, kommuner och regioner har drabbats av en ökad arbetsbelastning till följd av pandemin. I en skrivelse till Energimyndigheten har Sveriges kommuner och regioner (SKR) föreslagit att styrels planeringsomgång ska förskjutas ytterligare ett år.

Med anledning av skrivelsen har Energimyndigheten fört dialog med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Svenska kraftnät, vilket lett till att slutdatum för styrels planeringsomgång 2019–2021 flyttats fram till år 2023.

Läs beslut från Energimyndigheten här

Läs Missiv från Energimyndigheten med reviderad tidplan här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se