Flera nya myndighetsutredningar som berör fjärrvärme och kraftvärme

Publicerat av: Eva Rydegran ·

I mitten av december beslutade regeringen om myndigheternas regleringsbrev för 2020 där många nya utredningsuppdrag läggs. Flera av utredningarna berör fjärrvärmens och kraftvärmens förutsättningar, vilka sammanfattas nedan.

Förnyad potentialbedömning av kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla enligt art. 14.1 i EED-direktivet
Energimyndigheten ska i enlighet med artikel 14.1 i EU:s energieffektiviseringsdirektiv (2012/27/EU) uppdatera Sveriges heltäckande bedömning av potentialen för tillämpning av högeffektiv kraftvärme samt effektiv fjärrvärme och fjärrkyla. Bedömningen ska följa Europeiska kommissionens rekommendation av den 25 september 2019 om innehåll i den heltäckande bedömningen av potential för effektiv värme och kyla (C[2019] 6625 slutlig). Energimyndigheten ska samråda med berörda aktörer. Den heltäckande bedömningen ska redovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 30 november 2020.

Skatteverket utvärderar skatten på avfallsförbränning
Skatteverket ska utvärdera effekterna av skatten på avfallsförbränning i enlighet med vad som anges i propositionen "Skatt på avfallsförbränning" (prop. 2019/20:32). Vid genomförandet av uppdraget ska Skatteverket inhämta underlag från Naturvårdsverket och Energimyndigheten samt vid behov inhämta synpunkter från berörda myndigheter och aktörer. Uppdraget ska redovisas till Finansdepartementet senast den 1 oktober 2021.

Enligt propositionen ska utvärderingen ta hänsyn till EU-lagstiftning på området och även beakta fjärrvärmens konkurrenskraft och en pålitlig el- och värmeförsörjning. Skattens effekter på materialåtervinning bör analyseras och hur eventuella negativa effekter för materialåtervinningsindustrin kan undvikas. Utvärderingen bör även omfatta bl.a. skattens effekter på utsläppen av växthusgaser, effekter för avfallsflöden, effekter för import och export av avfall samt effekter på omställningen till en cirkulär ekonomi och dess effekter för att nå klimatmålen.

Naturvårdsverket ser över hanteringen av biogas i EU:s utsläppshandelssystem
Naturvårdsverket ska med stöd av Energimyndigheten utreda förutsättningarna för, och ge förslag på, åtgärder för att förbättra möjligheten för anläggningar som ingår i EU:s utsläppshandelssystem att inför den fjärde handelsperioden 2021–2030 tillgodoräkna sig biogas, inklusive biogas som samdistribuerats med naturgas i ett gasnät, vid rapportering av utsläpp i handelssystemet. Uppdraget ska redovisas till Miljödepartementet senast 15 juni 2020.

Industriutsläppsdirektivets effekter ska utredas
Naturvårdsverket ska redovisa vilka effekter som Industriutsläppsdirektivet har medfört i Sverige och EU vad gäller industrins miljö- och klimatpåverkan. Frågor som bör övervägas är om direktivet möter dagens miljöproblem på ett kostnadseffektivt sätt och om några verksamheter eller branscher bör läggas till eller tas bort samt hur direktivet kan bidra till innovationer, teknikutveckling och till att minska industrins miljö- och klimatpåverkan. Naturvårdsverket ska även se över om Sevilla-processen (arbetet med att ta fram BREF-dokument inom arbetsgrupper som leds av europeiska IPCC-byrån i Sevilla) fungerar på ett effektivt och tillfredsställande sätt och beskriva vilka konsekvenser Industriutsläppsdirektivet har för svenska myndigheter. Verket ska lämna förslag på hur direktivet skulle kunna förbättras. Naturvårdsverket ska under genomförandet samråda med Statens jordbruksverk. Uppdraget ska redovisas senast den 29 maj 2020.

Kansliet planerar att bevaka ovanstående utredningar och återkommer med mer information framöver om hur de utvecklas.

 

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se