Lagrådsremiss om krav på laddinfrastruktur och inspektion av uppvärmningssystem

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Regeringen beslutade den 9 januari om en lagrådsremiss för att genomföra det reviderade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda ((EU) 2018/844).

I lagrådsremissen föreslås ett tekniskt egenskapskrav för laddning av elfordon för vissa byggnader. Vidare föreslås att det införs krav på inspektion av uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem för de byggnader där systemet för rumsuppvärmning eller luftkonditionering har en nominell effekt som överstiger 70 kilowatt. Det föreslås också lagstiftning som innebär att det kommer att ställas krav på fastighetsstyrning och fastighetsautomation på både nya och befintliga byggnader. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 maj 2020.

–Det är välkommet att det nu införs vissa krav på laddinfrastruktur på byggnader, vilket kommer att underlätta en elektrifiering av fordonsflottan. Däremot är det olyckligt att regeringen inte utnyttjar EU-direktivets möjligheter till fortsatta informations- och rådgivningsinsatser för uppvärmningssystem, utan istället föreslår omfattande kostnadsdrivande inspektionskrav på fastighetsägare. Det saknas underlag i både lagrådsremissen och de tidigare utredningarna om detta verkligen kommer att leda till kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder i bebyggelsen. Vi hade hellre sett att det är upp till marknadens aktörer att erbjuda energitjänster till fastighetsägare utan detaljerade lagkrav, kommenterar Erik Thornström, ansvarig för Styrmedel, energianvändning och resurseffektivitet, på Energiföretagen.

Krav på laddinfrastruktur

I lagrådsremissen föreslås ändringar i plan- och bygglagen som innebär att byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om laddning av elfordon. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om sådana krav i fråga om laddning av elfordon som alltid ska uppfyllas för vissa byggnader, dvs. även utan samband med nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring av en byggnad än ombyggnad. I lagrådsremissen framgår inte hur de närmare detaljkraven på laddinfrastruktur planeras se ut, utan det kommer regleras i plan- och byggförordningen respektive Boverkets byggregler.

Krav på inspektion av uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem

I lagen om energideklaration för byggnader föreslås att det införs regler om att uppvärmningssystem eller ett kombinerat rumsuppvärmnings- och ventilationssystem med en nominell effekt på rumsuppvärmning på över 70 kilowatt, eller ett luftkonditioneringssystem eller ett kombinerat luftkonditionerings- och ventilationssystem med en nominell effekt på över 70 kilowatt, ska värme- eller kylsystemet regelbundet inspekteras. Det klargörs i lagrådsremissen att processvärme i t.ex. industrier inte omfattas av inspektionskravet. I samband med inspektionen ska värmegeneratorns respektive luftkonditioneringsanläggningens storlek och verkningsgrad i förhållande till byggnadens uppvärmnings- eller kylbehov bedömas. Rekommendationer om kostnadseffektiva förbättringar av systemets energiprestanda ska också lämnas.

Om en sådan byggnad som avses ovan omfattas av kravet på att regelbundet göra en energideklaration, ska inspektionen göras i samband med att energideklarationen upprättas och uppgifterna anges i deklarationen. I annat fall ska inspektionen göras minst vart tionde år och uppgifterna anges i ett särskilt protokoll. Boverket ska föra ett register över dessa protokoll. En inspektion ska göras av en oberoende expert. Ett inspektions­protokoll ska på motsvarande sätt som gäller för en energideklaration föras över elektroniskt till Boverket. 

Krav på fastighetstyrning och fastighetsautomation

I lagrådsremissen bedöms att EU-direktivets krav på att installera system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning får anses vara ett sådant tekniskt egenskapskrav om energihushållning som omfattas av plan- och bygglagens krav (8 kap. 4 § 6 PBL). Kravet bör därför enligt regeringen genomföras genom en ändring i plan- och byggförordningen (2011:338). Det föreslås också en komplettering av plan- och bygglagen som möjliggör att krav på fastighetsstyrning och fastighetsautomation ställs på befintliga byggnader. Kravet innebär att byggnader som inte är avsedda för bostäder och vars uppvärmningssystem eller kombinerade rumsuppvärmnings- och ventilationssystem eller luftkonditioneringssystem eller kombinerade luftkonditionerings- och ventilationssystem har en nominell effekt på över 290 kilowatt senast 2025 ska vara utrustade med system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning. De byggnader som har ett sådant system installerat omfattas inte av kravet på inspektion av uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem.

Lagrådsremissen i sin helhet finns att läsa här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se