Ny rutin för registerkontroller och säkerhetsklassning för kommunala energiföretag

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Nya rutiner gäller nu för inplacering i säkerhetsklass och registerkontroller vid samtliga former av kommunala energiföretag, verksamma inom produktion, distribution, handel och lagring med mera. Det är kommunen som ska ta beslut om inplacering av tjänster i säkerhetsklass och hantera framställan om registerkontroll till Säkerhetspolisen.

Foto: Roland Magnusson/Mostphotos

Energiföretagen Sverige vill komplettera Svenska kraftnäts information till kommunala energiföretag om ändrad rutin för genomförande av registerkontroller. Svenska kraftnät har beslutat lämna över ansvaret för registerkontroller till följd av säkerhetsskyddsförordningens (2018:658) 5 kap. 8§ andra stycket, som säger att kommuner och landsting beslutar om inplacering i säkerhetsklass 2 och 3 vid verksamhet som de har rättsligt bestämmande över.

Tre kategorier

Det gäller alla kommunalt ägda energiföretag inklusive elnätsföretag där kommunen och/eller landstinget:

  • tillsammans äger över 50 procent av företaget eller föreningen.
  • har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen för ett aktiebolag, ekonomisk förening eller en stiftelse.
  • utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag. I och med detta är det från och med nu kommunen som är den part som ska ta beslut om inplacering av tjänster i säkerhetsklass och ska hantera framställan om registerkontroll till Säkerhetspolisen.

Notera även att det i Säkerhetspolisens vägledning i säkerhetsskydd – personalsäkerhet, framgår att till kommunalt ägda företag ska räknas företag där en eller flera kommuner utövar rättsligt bestämmande inflytande.

Nuvarande inplaceringar löper ut

Förekommande inplaceringar kommer också att löpa ut. De aktiva registerkontroller som idag finns vid kommunala energiföretag får dock fortsätta att vara aktiva, som längst till 2020-12-31. Därefter måste verksamhetsutövaren upprätta nya aktiva registerkontroller via sin kommun.

Under en övergångsperiod fram till 29 februari i år finns även möjlighet för verksamhetsutövare med särskilda behov att vända sig till Svenska kraftnät för inplacering i säkerhetsklass. Detta ska dock endast göras i undantagsfall.

Med anledning av detta har Energiföretagen en dialog med Svenska kraftnät och Säkerhetspolisen och verkar för att denna förändring inte ska innebära oacceptabla olägenheter för medlemsföretagen. Idag finns ett stort antal personer som inplacerats i säkerhetsklass vid kommunala energiföretag. Det gäller såväl intern personal som underentreprenörer och konsulter med flera. Beroende på hur detta fungerar kan det finnas behov av att säkerställa vilka inplaceringar som är prioriterade etcetera.

Inaktuella placeringar ska avanmälas

Vi vill också passa på att flagga för att det idag finns många inplaceringar som kan vara inaktuella. Det kan till exempel röra sig om personal vid avslutade projekt, före detta konsultuppdrag, pensioner eller personal som gått till nya tjänster. Dessa ska snarast avanmälas till Svenska kraftnät och Säkerhetspolisen då de annars belastar deras register och processer.

Vidare finns det flera som kan ha klassats trots att de i praktiken inte uppfyller det krav på klassning som regelverket anger. Detta bör ses över och i sammanhanget är det bra att skilja tydligt på vilka arbetsuppgifter som berörs av Säkerhetsskyddslagen och vilka som berörs av NIS-direktivet.

Läs mer om säkerhetsskydd på Svenska kraftnäts webbplats