Översyn av miljöbalken för att uppnå Sveriges klimatmål

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

En särskild utredare ska se över all relevant svensk lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för att Sveriges klimatmål ska kunna nås. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 maj 2022.

Utredaren ska framför allt se över hur miljöbalken kan anpassas för att utgöra ett effektivt verktyg för att nå klimatmålen, men ska även identifiera annan relevant lagstiftning utifrån material från Naturvårdsverket, Klimatpolitiska rådet och utredningen om negativa utsläpp. Vidare ska utredaren prioritera lagstiftningarna utifrån förutsättningar att bidra till att dessa mål nås kostnadseffektivt samt lämna nödvändiga författningsförslag och redovisa eventuella ytterligare utredningsbehov.

I konsekvensanalysen ska man beskriva hur förslagen påverkar svenska företags konkurrenskraft, risken för koldioxidläckage och de globala koldioxidutsläppen. Utredaren ska inte lämna förslag inom skattelagstiftningen.

Det kan noteras att utredaren ska titta på hur verksamheter som bidrar till att nå klimatmålen men som har lokal miljöpåverkan kan tillgodoräkna sig de positiva effekterna i prövningen. Utredaren ska även identifiera annan lagstiftning än miljöbalken och prioritera sådan som bidrar med största och mest kostnadseffektiva utsläppsminskningar.  

Det sägs uttryckligen att förslagen ska sträva efter att skapa förutsägbara och effektiva prövningsprocesser som minimerar tiden för prövningen samt kostnaden och den administrativa bördan.

Utredaren ska samråda med berörda myndigheter, organisationer och pågående relevanta utredningar.

Ett delbetänkande ska lämnas den 1 december 2020 och slutbetänkande den 15 maj 2022. Ta del av mer information och direktivet på regeringens hemsida.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ingela Lindqvist

Ingela Lindqvist

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 01
E-post: ingela.lindqvist@energiforetagen.se