Slutliga förslag om ändringar i byggreglerna

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Boverket har nu anmält slutligt förslag om ändrade energikrav i byggreglerna till EU-kommissionen.

Boverket har presenterat ett slutligt förslag till ändringar av energikraven i Boverkets byggregler, som var ute på remiss i höstas. Förslaget remitteras nu på europeisk nivå under januari 2020 till april/maj 2020. De ändrade reglerna planeras att kunna träda i kraft den 1 juli 2020.

Boverket har endast gjort mindre ändringar i förhållande till remissförslaget som presenterades i juli. Detta trots ganska omfattande remissynpunkter från olika håll i höstas, där Energiföretagen bland annat föreslagit en lägre viktningsfaktor för fjärrkyla. Det betyder att värdena på viktningsfaktorerna som föreslogs i juli ligger fast med viktningsfaktorn 1,8 för el, 0,7 för fjärrvärme och 0,6 för fjärrkyla. För olja och gas föreslås viktningsfaktorn 1,8. Dock föreslås viktningsfaktorn för biobränsle på 0,6 även omfatta gasformiga och flytande biobränslen (dvs. biogas och bioolja) som används för individuella värmepannor. Nivåerna på de föreslagna energikraven är också i allt väsentligt oförändrade.

–Det är beklagligt att Boverket inte tagit fasta på våra remissynpunkter bland annat gällande en lägre viktningsfaktor för fjärrkyla då den oförändrade faktorn på 0,6 är alldeles för hög utifrån den politiskt uttalade ambitionen om teknikneutralitet mellan olika uppvärmnings- och kylningslösningar. Samtidigt innebär förslaget väsentliga förbättringar för inte minst fjärrvärmen jämfört med dagens faktorer i byggreglerna som helt saknar verklighetsförankring, kommenterar Erik Thornström.

De EU-anmälda reglerna finns att läsa i sin helhet här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se