Boverket har beslutat om de nya energikraven i byggreglerna

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Boverket beslutade den 30 juni om de ändringar i energikraven i byggreglerna som bland annat innebär att viktningsfaktorer per energibärare införs från den 1 september.

Boverkets nya energikrav i byggreglerna är det sista beslutssteget i en lång process med att införa de så kallade nära-nollenergibyggnadsreglerna, utifrån EU-direktivet om byggnaders energiprestanda, i den svenska lagstiftningen.

Ändringarna innebär i korthet att kravnivåer justeras och att viktningsfaktorer ersätter primärenergifaktorer vid beräkning av en byggnads energiprestanda. De nya energihushållningsreglerna är tänkta att tydligare ta sikte på kostnadsoptimala nivåer och teknikneutralitet mellan hållbara och effektiva uppvärmningssystem. Reglerna träder i kraft den 1 september 2020, utifrån de ändringar som regeringen beslutade om i juni i plan- och byggförordningen och som träder i kraft samma datum. En ettårig övergångstid gäller för de nya energikraven, vilket innebär att äldre energikrav får tillämpas till och med den 31 augusti 2021.

Nedan finns en tabell på de nya viktningsfaktorer per energibärare som införs den 1 september 2020.

Energibärare

Viktningsfaktor

El

1,8  

Fjärrvärme

0,7  

Fjärrkyla

0,6  

Fasta, flytande och gasformiga biobränslen

0,6  

Fossil olja

1,8  

Fossil gas

1,8  

Kravnivåerna för en byggnads energiprestanda ändras också för alla byggnadskategorier – småhus, flerbostadshus och lokaler.
För småhus delas kravnivån upp i tre olika nivåer beroende på husets storlek. För de minsta småhusen blir det lättade krav och för större småhus stegvis skarpare. Vidare införs skärpningar i kraven på genomsnittlig värmegenomgångskoefficient och de så kallade ventilationstilläggen.

De nya energikraven uttryckta som primärenergital per byggnadskategori som införs den 1 september 2020 framgår i tabellen nedan.

 

Energiprestanda uttryckt som primärenergital (EP)

[kWh/mA och år]

Bostäder

 

Småhus >130 mA

90

Småhus >90–130 mA

95

Småhus >50–90 m A

100

Småhus där A

Inget krav

Flerbostadshus

  75

Lokaler

 

Lokaler

                                    70

Lokal där A är mindre än 50 m

Inget krav

De ändrade energikraven i Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2020:4, BBR 29 finns att läsa i sin helhet finns att läsa i sin helhet här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se