Boverkets föreskrifter om individuell mätning av värme beslutade

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Boverket beslutade den 2 juni om en ny föreskrift med de detaljerade reglerna om individuell mätning och debitering (IMD) av värme och varmvatten i flerbostadshus. De nya kraven börjar gälla fullt ut från och med den 1 juli 2021.

Kraven gällande individuell mätning av värme

Ägare till flerbostadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län som har ett primärenergital som överstiger 180 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme. Den som äger ett flerbostadshus i något av landets övriga län som har ett primärenergital som överstiger 200 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme. Trots omfattande remisskritik har Boverket valt att hänvisa till de primärenergifaktorer som gäller enligt tidigare Boverkets byggregler och inte de nya byggregler där viktningsfaktorer kommer att tillämpas från och med den 1 september 2020.

Det finns undantag från IMD-kraven om byggnadsägaren planerar att genomföra energirenoveringar som innebär att tröskelvärdena ovan kommer att underskridas. Det finns också undantag om byggnadsägaren kan påvisa att det inte är tekniskt genomförbart eller lönsamt att installera IMD i den enskilda byggnaden.

Till skillnad från Boverkets remissförslag i våras regleras inte den årliga energiprisökningen i lönsamhetsberäkningen som ska göras för att påvisa om IMD är lönsamt i förhållande till möjliga energibesparingar. I ett allmänt råd framgår nu i stället att den årliga energiprisökningen får ta utgångspunkt i de lokala förutsättningarna som finns på orten, dvs. lokal fjärrvärmeprisutveckling får därmed beaktas.

Ansökan om undantag från IMD-kraven ska göras av byggnadsägare före 1 juli 2021.

För en byggnadsägare som planerar att utföra andra energieffektiviserande åtgärder som inte sker i samband med ombyggnad ska dessa vara genomförda senast den 1 juli 2023. För den som avser att genomföra energieffektiviserande åtgärder i samband med ombyggnad ska dessa vara genomförda senast den 1 juli 2026.

Kraven gällande individuell mätning av varmvatten

Den som äger ett flerbostadshus och som efter den 1 juli 2021 planerar utföra en ombyggnad som innefattar en ny installation för tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten ska installera system för IMD av tappvarmvatten.

Även här kommer det att finnas möjlighet till undantag om byggnadsägaren kan påvisa att det inte är tekniskt genomförbart eller lönsamt att installera IMD i den enskilda byggnaden.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader (BFS 2020:3) finns att läsa att läsa här. Förordningen om energimätning i byggnader finns att läsa i SFS 2019:438.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se